Подробно търсене

Контакти

Форма за запитване

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на http://aptekamedea.bg за сключване на договори за продажба на стоки от разстояние през Електронен магазин Медея

в сила от 15.08.2017 г.


1. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. С настоящите Условия, на основание чл.43-61, Раздел I, Глава 4 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”) се определят взаимоотношенията на aptekamedea.bg, наричан по-долу за краткост „Продавач”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея


1.2.Данни за Продавача

Име: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова


1.3. Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

1.3.1.Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Продавача чрез електронен сайт собственост на Нанако ЕООД, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Неразделна част от договора са настоящите общи условия.

1.3.2  Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

1.3.3. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.)

1.3.4. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

1.3.5. Поръчка или заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

1.3.6. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Продавача през Платформата, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

1.3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката на Продавача или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

1.3.8. Електронен магазин Медея - платформа за електронна търговия посредством интернет сайта на http://aptekamedea.bg, чрез която се сключва договор за продажба на Стока от разстояние

 

2. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

2.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез заявка направена от Клиента през посочената страница.

2.2.. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която с се регистрира от самия него или от служител на Продавача от негово име.

2.3.. Продавачът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление ФД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

2.4.  Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

2.5. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

2.6. Договорът за продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

2.7.. Договорът за продажба на Стоки от разстояние между Продавача и Клиента влиза в сила от датата на приемане на предложението на Продавача.

2.8. При приемане на предложение за сключване на договор от разстояние Клиентът се съгласява с настоящите Условия, предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Продавача за целите на предоставяните съгласно настоящите Условия Стоки.

2.9.При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. КЛИЕНТАT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
КЛИЕНТАT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

2.10. Продавачът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Стока данни на абоната на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение на доставка на Стока, изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните Услуги. 

2.11. С приемане на предложението за сключване на договор Клиентът се съгласява да получава от Продавача повиквания, съобщения, а също и електронна поща за целите на директния маркетинг и предоставяне на информация във връзка със Стоки , предлагани, съгласно тези Условия. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

 

3. ДОСТАВКА

3.1. Продавачът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

3.2.Клиентът може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Клиентът има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

3.3.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

3.4.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

3.5.Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цената на доставката на Поръчка на стойност под …. лв. (с ДДС) ще е … лв.

 

4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

4.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние по реда на т.4.3. и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката

4.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Услуга и/или Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

4.2.1.  Клиентът следва предварително писмено да информира Продавача, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg .  Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване е подписване и изпращане на адрес: „бул. „ България 98 А, офис 7 В на  представения по-долу образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

4.2.2.Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление по е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
4.2.3. В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва:

4.2.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката или оборудването от страна на Клиента на aptekamedea.bg, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Продавача, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на aptekamedea.bg .

4.3. Продавачът се задължава в случай на отказ на Клиента от договора за продажба на Стоки от разстояние по реда на настоящите Условия да върне на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Продавачът има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на Клиента.

 

4.4. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

4.5. Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 работни дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 работни дни;

 

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

5.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

5.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

5.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

5.5. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 5.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време.

 

6. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на http://aptekamedea.bg .

6.2. Продавачът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

6.3. Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.

 

7. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

7.1.. Настоящите Условия влизат в сила на 15.08.2017г.

7.2. Настоящите условия са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

7.3. Всяко използване на Платформата означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.

7.4. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

7.5. Продавачът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
7.6. При промяна на настоящите Условия на aptekamedea.bg се задължава да ги публикува на своята интернет страница http://aptekamedea.bg .Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на САЙТА.

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция.

8.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

8.3. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Условия се прилага действащото българското законодателство.

 

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Контакти офис Медея

Онлайн аптека -  поръчки:
+359 2 451 65 84
+359 2 451 65 85
support@aptekamedea.bg

Търговски офис
+359 886 77 22 77

Търговски директор
Красимир Ненчев
krasimir.nenchev@aptekamedea.bg

Маркетинг мениджър
Мария Млъчков
maria.mlachkov@aptekamedea.bg

Отдел Счетоводство
Милко Георгиев
+359 879 91 09 90
office@aptekamedea.bg

Отдел Човешки ресурси
Александър Банчев
+359 887 23 18 62
jobs@aptekamedea.bg

Къде да ни откриете
shop img
Аптека Медея - Бигла

ж.к. Лозенец ул. Бигла 64

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 536

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Борово

ж.к. Борово, ул. Родопски извор 52

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 540

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Витошка

ж.к. Иван Вазов, бул. Витоша 115

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 570

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Гео Милев

ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 22

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 559

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Гоце Делчев

ж.к. Гоце Делчев, ул Костенски водопад 45

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 555

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Дианабад

ж.к. Дианабад бул. Драган Цанков, бл. 59-63

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 563

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Димитър Петков

кв. Зона Б - 19 бул. Александър Стамболийски 167

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 571

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Дойран

ж.к. Белите брези, ул. Дойран 23

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 546

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Дондуков

Център бул. Дондуков 11

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 545

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Дондуков 2

Център бул. Дондуков 34

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 549

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Драгалевци

к.в. Драгалевци, ул. Папрат 24

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 544

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Дружба

ж.к. Дружба 2 - Бул. Проф. Цветан Лазаров 112

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 558

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Дружба Пазара

ж.к. Дружба – 1 ул.Туше Делииванов, "Пазар феите"

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 569

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Изток

ж.к. Изток, бул. Цариградско шосе, бл. 10

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 552

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Илинден

ж.к. Илинден, бл. 129, вх. Б

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 547

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Красна поляна

ж.к. Красна Поляна бул.Възкресение бл.132 А

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 556

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Крум Попов

ж.к. Лозенец, ул. Крум Попов 59

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 550

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Кюстендил

кв. Център, бул. Демокрация 38, Кюстендил 2500

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00-19:00ч.

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 565

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Лагера

ж.к. Лагера, бул. Цар Борис, бл.49

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 548

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Люлин

ж.к. Люлин 5, бул. Райко Даскалов, бл. 519

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 537

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Мария Луиза

Център бул. Мария Луиза 36

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 562

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Младост 1

ж.к. Младост -1 бул. Сахаров 16

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 561

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Младост 1 А

ж.к. Младост 1 А БЛОК 503

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 539

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Младост 4

ж.к. Младост 4, блок 418, вх. В

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 542

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Надежда

ж.к. Надежда 1 бул. Ломско шосе бл.172

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 551

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Нишава

ж.к. Стрелбище ул.Нишава 123

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 538

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Овча Купел

ж.к. Овча Купел, ул.Любляна 38 вх.В

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 573

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Овча Купел

ж.к. Овча купел 1 бл.527, вх.Д

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 535

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Опълченска

ж.к. Банишора, ул. Опълченска

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 553

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Перник

пл. Кракра Пернишки бл.14, вх.В

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 574

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Перник 2

ул.Клемент Готвалд, бл.6,вх.А

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката не работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса)

Аптеката не изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 576

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Плевен

ул. Васил Левски 189А

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 577

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Прага

Център бул. Прага 24

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 541

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Разсадника

ж.к. Разсадника бул.Александър Стамболийски 233

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 531

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Редута

кв. Редута, ул.Велчо Атанасов 27

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 534

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Света Троица

ж.к. Света Троица ул.Габрово ,бл.347 Б

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 532

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Симеоново

бул. Симеоновско шосе 320

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 566

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Слатина

Слатина - ул. Слатинска 101

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 533

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Стара Загора 2

бул. Цар Симеон Велики 60

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

 Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

 Без почивен ден

 Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

 Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

 

 

02 4 516 568

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Студентски град

ж.к. Студентски град, ул. Академик Борис Стефанов 17

 

Работно време:

 

Понеделник - Петък 08:00 - 24:00ч.

 

Събота - Неделя 09:00 - 24:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 554

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Студентски град 2

ж.к.Студенски град ул. Висарион Белински 25

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 575

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Суха река

ж.к. Суха река - запад, бл. 225, вх. Г, ет. 1

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 572

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Христо Ботев

Център бул. Христо Ботев 17

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 557

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Черни Връх

ж.к. Лозенец, бул. Черни връх 14

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 530

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея - Черни Връх 2

ж.к. Лозенец Бул. Черни връх 66

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката изпълнява жълти и зелени рецепти.

02 4 516 564

Подробен преглед
shop img
Аптека Медея Люлин 10 - Орион

ж.к. Люлин 10. бул. Петър Дертлиев - 2

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00-21:00ч.

Събота - Неделя 09:00 - 21:00ч.

Без почивен ден

Аптеката работи с рецепти по НЗОК (Здравна каса).

Аптеката не изпълнява жълти и зелени рецепти.

 

02 4 516 578

Подробен преглед