Общи условия и Правила за провеждане на националната кампания „Pampers”

Общи условия и Правила за провеждане

на националната кампания „Pampers” в България

 

Член. 1. Организатор и официални правила на кампанията

(1)     Националната кампания „Pampers“ в България, наричана по-долу за краткост „Кампанията”, се организира и провежда от ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, email: office@grey.bg (наричано по-долу за краткост

Организатор”).

(2)     Кампанията се организира от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 69, Infinity Tower, ет. 14 (наричан по-долу за краткост „Възложител“). Възложителят възлага изпълнението на Кампанията на Организатора.

(3)     Участниците в Кампанията са длъжни да спазват общите условия и правила (наричани по- долу „Официални правила”).

(4)     Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на Кампанията на следната Интернет страница: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/

(5)        Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени на Интернет страницата, посочена в член 1, ал. 4.

(6)       Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

Член 2. Място на провеждане и продължителност на Кампанията

(1)     Кампанията се провежда във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Република България (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка Pampers, дистрибутирани от

„Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

(2)     Кампанията стартира в 00:00:00 ч. на 14.10.2022 г. и приключва в 23:59:59 ч. на 13.11.2022 г. включително.

(3)     След приключването на Кампанията, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът потвърждава, че Кампанията започва в 00:00:00 ч. на 14.10.2022 г. и приключва в 23:59:59 ч. на 13.11.2022 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Кампанията могат да бъдат открити в Търговските обекти до окончателното им отстраняване. Организаторът няма задължение да предоставя награди и няма да носи отговорност за непредоставяне на награди за SMS-и регистрирани след края на Промоцията.

 

Член 3. Участващи продукти в Кампанията

(1)     В Кампанията участват всички продукти с марка Pampers, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

 

Член 4. Право на участие

(1)      В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие в Кампанията, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени в член 5 (наричано по-долу за краткост „участник”).

(2)     Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като използва различни номера на касови бележки или фактури (от различни покупки на продукти с

 

марка Pampers) и по този начин може да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка отделна касова бележка/фактура може да участва само веднъж.

(3)  В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора и/или Възложителя и/или Търговските обекти кадето се провежда Кампанията, както и членове на техните семейства.

(4)    С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Официални правила.

(5)  Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт.

 

Член 5. Условия за участие

(1)  За да участва в Кампанията е необходимо в периода на провеждане на Кампанията участникът:

(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Pampers на минимална обща стойност 30 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;

(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108006 с текст “XXXXXXXXXX ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка

/фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и “ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (например: 123456789 15.10.2022 12:00). SMS съобщението до 108006 е безплатно за участника.

(2)  Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да са се състояли в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с маркa Pampers.

(3)  Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. през периода на Кампанията от 00:00:00 ч. на 14.10.2022 г. до 23:59:59 ч. на 13.11.2022 г. освен в празнични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

(4)  В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни на Организатора с цел получаване на награда.

(5)  Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от наградите посочени в член 6, ал. 1. - един участник може да получи награда само веднъж в рамките на едно от тегленията по член 7, ал. 2, дори и ако бъде изтеглен повторно или като резерва. При регистрация на повече от 1 брой касова бележка/фактура, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда. Независимо от регистрирания брой касови бележки/фактура, един участник може да спечели 1 брой награда в рамките на теглене. Печелившото участие (регистрация) не участва в по-нататъшни тегления (с едно участие (регистрация) не може да бъде спечелена повече от една награда). Ако участник е регистрирал касовата си бележка/фактура и не е спечелил награда от съответния период, в който е регистрирал бележката, той участва и в следващите тегления за награда.

(6)  Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели

 

вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

(7) Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, Възложителя, Организатора или Търговските обекти кадето се провежда Кампанията, или разпоредбите на закона, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

 

Член 6. Награди

(1)  Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

а.) 12 комплекта Pampers продукти за 1 година, всеки на максимална стойност до 833,33

лв. без ДДС

б.) 200 броя чанти Pampers, всяка от които на стойност 5,81лв. без ДДС.

в.) 200 броя постелки за смяна на пелени, всяка от които на стойност 12,22лв. без ДДС.

 

(2)  Изчисленият прогнозен обем от пелени, нужни за период от една година е изчислен на база средно дневно потребление от 5 броя пелени. Размерът и точният брой на Pampers продуктите посочени в член 6, ал. 1(а) се определя в зависимост от нуждите на печелившите, но до максималната стойност от 833,33 лв без ДДС.

(3)  Наградите се доставят само на територията на Република България.

(4)  Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

(5)  Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.

(6)  Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

(7)  Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

(8)  Възложителят предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.

 

Член 7. Теглене на награди

(1)  Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS доставчика: „Линк Мобилити България“ ЕАД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България №1, етаж 7, Административна сграда НДК.

(2)  Наградите посочени в чл. 6 ал. 1 ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база, чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1., както следва:

-    24.10.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки

-    31.10.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки

-    07.11.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки

-    14.11.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки

(3) След края на кампанията ще бъдат изтеглени 200 резервни участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите, някой от спечелилите откаже да получи наградата си, или няма достаточно регистрирани участници.

 

(4) Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия.

 

Член 8. Получаване на награди

(1)  Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за наградата и че трябва се се свържат с Организатора по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. След извършването на тегленето те ще трябва да изпратят на Организатора снимка от касовата бележка/фактурата в рамките на една календарна седмица след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални печеливши на наградата. След като бъдат верифицирани като официални печеливши, трябва да подадат необходимите данни (имена, точен адрес, телефонен номер, ЕГН) в рамките на една календарна седмица. Печелившите по чл. 6, ал (1) следва да предоставят на Организатора информация за възрастта на своето дете и размерът пелени, които използва към момента на подаване на информацията, с цел да се изчисли потреблението и размера пелени, необходими за една година. Организаторът не събира и не обработва лични данни на детето.

(2)  Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

(3)  Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Pampers. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка/фактура.

(4)  Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 60 (шестдесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или позвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

 

Член 9. Данъци и такси

(1)  Наградата посочена в член 6 ал. 1(а) е на единична стойност над 100 лв. и следва тя да бъде обложена с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Кампанията.

(2)  За предоставяне на наградите и изпълнение на член 9 ал.1 участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

(3)  Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка по ЗДДФЛ.

 

Член 10. Прекратяване/Забавяне на кампанията


 

(1) Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати или отложи Кампанията по всяко време в случай на форсмажорни обстоятелства, както и на друго основание, ако прецени, че това е необходимо. Прекратяването/забавянето на Кампанията се обявява на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/. В тези случаи Възложителят и/или Организаторът и/или Търговските обекти не дължат компенсации на участниците.

 

Член 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1)   Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.

(2)  Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

 

Член 12. Отговорности

(1)  Възложителят, Организаторът и Търговските обекти не носят отговорност в случай на забавяне на изпращането на наградата, причинено не по тяхна вина, включително и поради предоставени от спечелилия неточни или непълни данни; в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност или услуги, предоставяни от трети лица; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици; прекратяване на Кампанията в случай, че настъпят масови злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства; ако участникът е предоставил грешни данни за контакт и/или грешен адрес за доставка, поради което не е могло да се установи контакт с участника и/или да му се достави наградата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Кампанията. Възложителят, Организаторът и Търговските обекти няма да носят никаква отговорност за понесени загуби и/или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Кампанията, както и за всякакви други нежелани последствия за участниците, резултат от участието им в Кампанията или използването на наградите.

(2)  Възложителят, Организаторът и Търговските обекти не поемат отговорност за разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат за участниците за и в следствие на тяхното участие в Кампанията.

(3)  Възложителят, Организаторът и Търговските обекти не се задължават да водят кореспонденция с участниците за неспечелена награда, както и след изтичане на срока на Кампанията и/или по други подобни поводи.

(4)  След приключване на Кампанията, Възложителят, Организаторът и Търговските обекти не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да доведат до това потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.

(5)  Възложителят, Организаторът, Търговските обекти и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с претенции за награди. Никакви спорове относно собствеността на награди няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди наградата на лице, което официално спазва условията на тези Официални правила.

(6)  Организаторът и неговите партньори имат правото да предприемат необходимите действия, в случай на умишлена измама, злоупотреба, опит за фалшифициране на касови бонове, опити за фалшификации на изтеглените печеливши имена, опити за заобикаляне правилата на Кампанията и др., както и всякакви писмени и устни коментари и текстове в социалните мрежи, които биха могли да повлияят, компрометират, дискредитират и/или уронят имиджа и доброто име на организаторите, партньорите и възложителите на тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани

 

участници или други лица, които са повлияли и/или улеснили спечелването на наградите, Организаторите, партньорите и възложителят имат правото да дисквалифицират нарушителите, като потърсят съдебна отговорност на такива лица, въз основа на налично доказателство.

(7)  Възложителят, Организаторът и Търговските обекти не носят отговорност за загубени от клиента фактури/касови бележки, удостоверяващи участието му и размера на покупката.

(8)  Възложителят, Организаторът и Търговските обекти не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

(9) Възложителят, Организаторът, Търговските обекти и операторите не са отговорни за възможни затруднения в мобилните мрежи или за прекъсвания в комуникацията.

 

Член 13. Защита на личните данни

(1)  Личните данни на участниците в Кампанията се обработват съгласно информацията, предоставена в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

(2)  Исканния / оплаквания относно обработването на личните данни могат да се подават съгласно указанията в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

 

Член 14. Контакт

За предложения или оплаквания, участниците могат да се свържат с Организатора на Кампанията между 9:00 и 18:00 ч. през периода на Кампанията от 00:00:00 ч. на 14.10.2022 г. до 23:59:59 ч. на 13.11.2022 г. на телефонен номер 0898 622 041 – номер с нормална тарифа (от понеделник до петък, с изключение на официалните празници и неработни дни) или на следния електронен адрес: office@grey.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

на националната кампания „Pampers” в България

(14.10.2022 – 13.11.2022 г.)

 

- Информация относно обработването на лични данни –

 

(1) Информация за администратора на лични данни и лицата, обработващи данните

С настоящото Ви информираме как Procter & Gamble и неговите агенти (обработващи

/подобработващи данните) обработват Вашите лични данни и осигуряват тяхната защита в съответствие с приложимото законодателство включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

За целите на провеждане на Кампанията, личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

„Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 69, Infinity Tower, ет. 14, като администратор на данни (наричан по-долу за краткост

„Администратор”), Чрез:

”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул.

„Шейново” 11Б (наричано по-долу за краткост „Обработващ партньор ” или „Организатор”), договорен партньор на Procter & Gamble.

Данните за контакт с Обработващия партньор за запитвания или упражняване на правата от страна на участниците относно личните данни са както следва:

Телефон: 0898 622 041

Имейл: office@grey.bg


 

Подобработващ личните данни е „Линк Мобилити България“ ЕАД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България №1, етаж 7, Административна сграда НДК, като всички лични данни на печелившите участници ще бъдат събирани и обработвани от Подобработващия и ще бъдат предавани за целите на реализацията на Кампанията на Обработващия и Възложителя.

(2)    Категории на лични данни, обработвани за целите на Кампанията

В рамките на Кампанията Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, ще събира от участниците следните категории лични данни:

-   Име

-   Фамилия

-   Дата, месец и година на раждане

-   ЕГН

-   Имейл адрес

-   Телефоннен номер

-   Адрес за получаване на наградата

За да участва и да бъде регистриран в Кампанията, както и да има възможност да се възползва от регламента на Кампанията и да има право да получи продуктите, предлагани като награда, заинтересованото лице трябва да даде съгласието си личните му данни да се обработват.

С участието си в Кампанията участниците потвърждават, че познават разпоредбите на настоящите Официални правила и са съгласни с тях и дават съгласието си личните им данни да се включат в базата данни на Администратора за целите, посочени по-долу.

Освен това, участвайки в тази Кампания, участниците декларират, че са прочели, са разбрали и са съгласни с Общите условия и Политиката за поверителност на Procter & Gamble, публикувани на следния адрес: https://www.pg.com/privacy/bulgarian/privacy_statement.shtml

(3) Цели на обработката на данни

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани от Администратора, директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, за следните цели:

(i)  организация и провеждане на Кампанията;

(ii)  участие в Кампанията;

(iii)  определяне, осъществяване на контакт и валидиране на участниците;

(iv)  доставка на наградите;

(v)  заплащане на данък на награда по ЗДДФЛ

(vi)  отговор на запитванията на участниците - Организаторът ще използва тези данни, за да отговори на всички запитвания, оплаквания или други въпроси.

 

(4) Правно основание за обработка на данните

Личните данни ще се обработват главно въз основа на съгласието на участниците в Кампанията да се регистрират и участват в тази Кампания при спазване и приемане на разпоредбите на Официалните правила и с цел получаване на награда, съгласно настоящите Официални правила.

Личните данни също ще бъдат обработвани въз основа на легитимния интерес на Администратора и / или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, като: упражняване или защита на неговите права или интереси или същите на други лица пред съда, съдебни изпълнители, нотариуси, други публични органи, арбитражни съдилища, медиатори или други публични или частни органи, които разрешават спорове, неговите адвокати, консултанти и др.

Личните данни също ще бъдат обработвани с цел изпълнение на данъчните задължения на Организатора: име, фамилия и ЕГН са необходими, за да може Организаторът да изпълни задължението си.

 

С цел предоставяне на награда, печелившият участник следва да предостави име, фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за получаване на наградата и телефон – във всички случаи, както и ЕГН, презиме и адрес по лична карта в случай, че е спечелена награда по член 6, ал. 1(а). Имена, телефон и адрес за доставка са необходими, за да бъде предоставена на печелившия участник неговата награда и да може Възложителят и неговите подизпълнители да се свържат с него във връзка с Кампанията. Датата, месецът и годината на раждане са необходими, за да може Организаторът да се увери, че е изпълнено изискването за възраст на участника в настоящата Кампания. ЕГН, презиме и адрес по лична карта са необходими, за да може Организаторът да изпълни задължението си по деклариране и внасяне на данъка върху наградата по член 6, ал. 1 (а), който се дължи по реда на ЗДДФЛ, съгласно член 7 ал.2. При отказ да се предоставят описаните по- горе лични данни, печелившите участници няма да могат да получат наградата си.

 

Отказът на участниците в Кампанията да предоставят личните си данни и / или да разрешат тяхната обработка прави невъзможно организирането и провеждането на Кампанията, участието в Кампанията и получаването на награда, както и постигането на законните интереси на Администратора и / или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори.

Администраторът не взема решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в Кампанията (включително тяхното профилиране), които произвеждат правни последици върху тях или ги засягат в значителна степен по подобен начин.

 

(5)        Получатели на лични данни

Личните данни, събрани в рамките на Кампанията от Администратора директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, ще бъдат разкрити пред Администратора / Обработващия / Подобработващия партньор, в зависимост от случая, както и пред властите, в случаите, когато Администраторът и / или Обработващият и / или Подобработващия партньор трябва да спазват задължения, наложени от действащото законодателство.

Личните данни могат също да бъдат разкривани, само до степента, в която е необходимо, пред следните категории трети страни: представители на Procter & Gamble от отдела за директен маркетинг, ако участниците са избрали да получават информация в бъдеще от Procter & Gamble, компании, които предоставят продукти и услуги на Администратора или на неговите Обработващи/ Подобработващи партньори, като доставчици на ИТ системи и свързани доставчици на услуги за поддръжка, включително доставчици на телекомуникационни услуги, архивиране и възстановяване при бедствия, услуги за компютърна сигурност; други субекти като регулатори, счетоводители, одитори, юристи или други външни експерти, ако работата им изисква тази информация.

Третите страни, на които личната информация на участниците се препраща или предоставя, съгласно горните параграфи, са ограничени (по закон и по договор) по отношение начина, по който те могат да използват тези данни. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация и приложимото законодателство.

С изключение на описаните по-горе случаи, Администраторът няма право да разкрива пред трети страни каквато и да е част от личните данни, обработвани във връзка с Кампанията, без да уведоми участниците или, когато е уместно, без предварително да получи съгласието им.

 

(6)    Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците ще се съхраняват от Администратора, директно или чрез неговите Обработващи/ Подобработващи партньори в продължение на 30 дни след получаване на награда.

 

Личните данни на участниците няма да се използват за никакви други цели до момента на унищожаването им освен за участието в Кампанията.

След изтичане на периода на съхранение на личните данни, Администраторът ще изтрие / унищожи тези данни от средствата / носителите за съхранение и обработка на информация, налагайки подобни задължения и на Обработваващия партньор.

 

(7)    Права на участниците

За да гарантира честно и прозрачно обработване на личните данни, Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, осигурява следните права на участниците по време на Кампанията:

(i)  право на информация;

(ii)   право да оттеглят съгласието си за обработване на личните си данни по всяко време, в случаите когато за обработването им се изисква съгласие, без да се засяга легитимността на вече обработените данни въз основа на дадено съгласие, преди то да е оттеглено;

(iii)   право да изискват достъп до личните си данни;

(iv)  право да изискват корекции на личните си данни;

(v)  право да изискват заличаване на личните си данни;

(vi)  право на налагане на ограничения на обработването;

(vii)  право на възражение срещу обработването при условията, определени от закона;

(viii)   право на преносимост на данните;

(ix)   право да не се взема решение, основано единствено на автоматично обработване на данните, включително профилиране;

(x)  право да подадат оплакване до националния надзорен орган по защита на личните данни. Участниците могат да упражняват правата, споменати по-горе, или да задават въпроси относно всяко едно от тези права или всяко предоставяне на информация или по отношение на други аспекти от обработването на личните данни чрез писмено искане, с упомената дата, подписано и адресирано до Обработващия и/или Подобработващия партньор, на адреса, посочен в раздел 1 по- горе.

Имайте предвид:

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на участниците е 30 дни, като може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

Невъзможност за идентифициране: в някои случаи участниците не могат да бъдат идентифицирани въз основа на елементите за идентификация, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът / Обработващият/ Подобработващия партньор може да не изпълни искането на това лице, освен ако то не предостави на Администратора/ Обработваващия/ Подобработващия партньор допълнителна информация, за да даде възможност за идентификация.

(8)    Сигурност на личните данни

Администраторът, директно или чрез своите Обработващи/ Подобработващи партньори, се задължава да приложи необходимите технически и организационни мерки, за да осигури необходимото ниво на сигурност на личните данни, принадлежащи на участниците в Кампанията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на своите Обработващи/ Подобработващи партньори. При оценката на необходимото ниво на сигурност трябва да се вземат предвид рисковетe при обработването на личните данни, предизвикани по случайност или умишлено, като унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване или неправомерен достъп до личните данни при тяхното прехвърляне, съхранение или обработване.

Вземайки участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни

на Администратора и/или неговите Обработващи/ Подобработващи партньори с цел включването на тези лични данни в базата данни на Администратора, управлявана от Подобработващия партньор, с цел идентифициране и валидиране на участващите в кампанията.

(9)      Промяна в политиката за обработка на лични данни

Администраторът има право да нанесе промени в настоящото Приложение към Официалните правила по всяко време в периода на Кампанията само ако бъдат открити по-ефективни мерки за поверителност и защита на личните данни на участниците или друга информация, съдържаща се в настоящото Приложение е променена, без това да засяга  правата и свободите на участниците. Всички тези промени ще бъдат публикуванина уебсайта съоветно на Администратора и / или Кампанията или ще бъдат оповестени на участниците по същия ред, по който са били информирани за настоящия Официални правилна.

(10)          Други разпоредби

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, по-точно в съответствие с с разпоредбите в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно

защитата на данните) и с други разпоредби в тази област.

 

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах