ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ PAMPERS 2022

Чл. 1. Организатор

1. Промоционалната кампания Pampers /Памперс/, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе” 24, представлявано от управителя Александрина Димитрова Маринова.

2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на страницата на аптеки Медея.

3. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда във всички обекти от търговска верига „Медея“ на територията на страната.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 1 май 2022г. и продължава до 31 май 2022г. или до изчерпване на количествата награди, посочени в чл. 8 от настоящите Официални правила.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на страницата на аптеки Медея.

Чл. 4. Право на участие

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 1 май 2022г. и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:

- закупило е 2 пакета пелени в произволна комбинация от Pampers Active Baby /Памперс Актив Бейби/, Pampers Premium Care /Памперс Премиум Кеър/ и/или Pampers Harmonie /Памперс Хармъни/ независимо от техния размер и опаковка, които са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила;

- при покупката на продукти, описани по-горе от обект, участващ в Кампанията, е получило на касата в съответния обект скреч-карта;

В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти

  1. Участващите продукти са: пелени Pampers Active Baby /Памперс Актив Бейби/, Pampers Premium Care /Памперс Премиум Кеър/ и Pampers Harmonie /Памперс Хармъни/, независимо от техния размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 1 май 2022г. до 31 май 2022 г.

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи 2 пакета пелени в произволна комбинация от Pampers Active Baby /Памперс Актив Бейби/, Pampers Premium Care /Памперс Премиум Кеър/ и/или Pampers Harmonie /Памперс Хармъни/, независимо от техния размер и опаковка от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, може да вземе от касата в обекта скреч-карта и може да спечели следната награда - фотоалбум Pampers /Памперс/.

Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента – фотоалбум Pampers /Памперс/.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията.

Наградите, които се получават на място от участващите търговски обекти,  следва да бъдат потърсени от спечелилите участници на момента при изтриване на печеливша скреч-карта.

Чл. 7. Ограничения

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.

Чл. 8. Награди

Наградите са:

  • 300 /триста/ броя Фотоалбум Pampers /Памперс/

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

При провеждане на кампанията не събираме и обработваме Ваши лични данни.

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на страницата на аптеки Медея.

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах