Account

ТРИТИКО ТБ 150МГ Х 20

Прод.код 1229 / Тегло 0.20 кг.

Производител
ЦСЦ ФАРМАЦЕВТИКЪЛ ЛТД
Марка АНДЖЕЛИНИ | ANGELINI
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване /

TRITTICO 150 mg prolonged release tablets

Тразодон хидрохлорид / (Trazodone hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

3.   Как да приемате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва

ТРИТИКО е лекарство, което се прилага за лечение на депресивни разстройства със или без тревожност. Тези лекарства се наричат антидепресанти.

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

Не приемайте ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване при:

Ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставките на това лекарство (изброени в точка 6).

При алкохолна интоксикация и интоксикация с хипнотични лекарства.

- При тежък инфаркт на миокарда

Предупреждения и предпазни мерки

Употреба при деца и младежи под 18 годишна възраст

Тразодон не трябва да се използва от деца и младежи под 18 годишна възраст. При това, е нужно да се каже, че когато се използват при пациенти под 18 години, тази група лекарства може да повиши риска от нежелани реакции, като опит за самоубийство, планиране на самоубийство и враждебност (предимно агресивност, поведение на противопоставяне и гняв). Освен това липсват данни за...

Ако, докато приемате Тритико се извърши скрининг за наркотици при използване на специфични техники, възможно е да се отчете фалшив позитивен резултат.

Това се дължи на аналитични смущения между метаболита на тразодон и амфетаминовия дериват (екстази). В тези случай се консултирайте с Вашия лекар и поискайте потвърждение на анализа, като се използват други техника ( мас спектрометри? (MS) или алтернативно да се използва течна хроматография - тандем мас спектрометрия (LC- MS/MS), при които споменатите смущения не настъпват.

Самоубийство/суицидни мисли или клинично влошаване

Депресията е свързана с повишен риск от суицидни мисли, самонараняване и самоубийство (събития, свързани със самоубийство). Рискът съществува до достигане на значима ремисия. Тъй като подобрение може да не настъпи през първите няколко седмици или повече от началото на лечението, пациентите трябва внимателно да се наблюдават до появата му. Клиничнният опит показва, че рискът от самоубийство може да нарасне през ранните етапи на възстановителния период.

Известно е, че пациенти с анамнеза за събития, свързани със самоубийство или показващи в значителна степен суицидни мисли, преди започване на лечението са изложени на по-висок риск от суицидни мисли или опити за самоубийство и трябва да бъдат наблюдавани внимателно по време на лечението. Мета-анализ на контролирани с плацебо клинични изпитвания на антидепресанти при възрастни пациенти с психични разстройства показва повишен риск от суицидно поведение при пациенти под 25 годишна възраст, лекувани с антидепресанти в сравнение с плацебо.

Лекарствената терапия трябва да се съпътства със строго наблюдение на пациентите и в частност на тези с повишен риск, особено в началото на лечението и след промени в дозата. Пациенти (и тези, които се грижат за тях) трябва да бъдат предупредени за необходимостта от наблюдение за всеки признак на клинично влошаване, суицидно поведение или мисли, и необичайни промени в поведението, както и незабавно да потърсят консултация с лекар, ако такива симптоми се появят.

Консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате ТРИТИКО в следните случаи:

•     Епилепсия, по-специално да се избягва рязко увеличаване или намаляване на дозата;

•     Пациенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност, особено тежка;

•     Пациенти със сърдечни заболявания като ангина пекторис (гръдна божа), нарушена проводимост или различна степен на AV блокаж, скорошен инфаркт на миокарда

•     Хипертироидизъм (увеличена функция на щитовидната жлеза);

•     Нарушено уриниране, като хипертрофия (увеличение) на простата, макар проблеми да не се очакват, тъй като антихолинергичният (потискащ) ефект на тразодона е незначителен;

•     Остра закритоъгълна глаукома (повишено вътреочно налягане), макар че съществени изменения не се очакват, поради незначителния антихолинергичен ефект на тразодона.

При поява на жълтеница лечението с тразодон следва да се преустанови.

Приемът на антидепресанти от пациенти с шизофрения или други психотични заболявания може да причини влошаване на психотичните симптоми. Параноидните мисли може да се засилят. По време на лечението с тразодон депресивната фаза може да се промени от маниакално-депресивна в маниакална. В този случай приемът на тразодон трябва да се преустанови.

Описани са взаимодействия по отношение на серотонинов синдром (промени в психичния статус и невромускулни нарушения)/ злокачествен невролептичен синдром (хипертермия, ригидност и нарушения на автономна (вегетативната) нервна система) в случай н употреба на други вещества със серотонинергично действие, като други антиде! 

трициклични антидепресанти, SSRI, SNRI и МАО - инхибитори) и невролептици). Съобщава се за злокачествени невролептични синдроми с фатален изход при едновременен прием с невролептици, за които този синдром е доказана нежелана лекарствена реакция. Виж „Прием/употреба на други лекарства” и „Възможни нежелани реакции” за допълнителна информация.

Тъй като агранулоцитозата (силно намаляване на броя на определени бели кръвни клетки)

може да се прояви клинично с грипоподобни симптоми, възпалено гърло и треска, в тези случаи се

препоръчва изследване на хематологията.

Съобщава се за хипотония (понижено кръвно налягане), включително ортостатична хипотония (спадане на кръвното при изправяне) и припадъци при пациенти, приемащи тразодон. Едновременното приемане на лекарства за понижаване на кръвното налягане и тразодон може да изисква намаляване на дозата на антихипертензивното (понижаващо кръвното налягане) лекарство.

При пациентите в напреднала възраст по-често може да се проявят ортостатичната хипотония, сънливост както и други антихолинергични ефекти на тразодон.

Специално внимание следва да се обърне на възможността за допълнителни ефекти при съпътстващо лечение, като например с други психотропни или антихипертензивни средства, или при наличието на рискови фактори като съпътстващо заболяване, което може да влоши тези реакции. Препоръчително е пациента/болногледача да е информиран относно възможността за такива реакции и внимателно да се наблюдава за такива ефекти при започване на лечението, преди и след възходящото титриране на дозата.

След лечение с тразодон, особено ако е продължително, се препоръчва постепенно намаляване на дозата с оглед минимизиране на симптомите на отнемане, характеризиращи се с гадене, главоболие и неразположение.

Няма сведения за пристрастяване към тразодон хидрохлорид.

Както при другите антидепресанти, има случаи на удължаване на QT-интервала (промяна в електрокардиограмата), макар и много редки. Препоръчва се внимание при предписването на тразодон с лекарствени продукти, които удължават QT-интервала. Тразодон следва да се използва внимателно от пациенти с доказани сърдечносъдови заболявалия, включително такива, свързани с удължаване на QT-интервала

Мощните инхибитори на CYP3A4 може да причинят повишаване на серумните нива на тразодона Виж „Прием/употреба на други лекарства” за допълнителна информация.

Както други медикаменти с алфа-адренолитично действие, тразодон много рядко води до приапизъм (продължителна болезнена ерекция). Той се лекува с интракавернозно инжектиране на алфа- андренергичен агент като напр. адреналин или метараминол. Съобщава се, обаче, за индуциран ог тразодон приапизъм, който е наложил хирургична интервенция или е довел до перманентна сексуална дисфункция. Пациенти, които развиват тази нежелана реакция, трябва незабавно да преустановят приема на тразодон.

Други лекарства и ТРИТИКО

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание

Общи: Седативните (успокоителни) ефекти на антипсихотиците, приспивателните, успокоителните, анксиолитиците и антихистаминовите лекарства може да се засилят; в такива случаи се препоръчва намаляване на дозата

Метаболизирането на антидепресантите се ускорява поради чернодробните ефекти от перорални контрацептиви, фенитоин, карбамазепин и барбитурати. Метаболизирането на антидепресантите се възпрепятства от циметидина и някои други антипсихотични лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

Инхибитори на CYP3A4:

Те включват еритромицин, кетоконазол, итраконазол, ритонавир, индинавир и нефазодон.

Тези лекарства засилват нежеланите реакции на ТРИТИКО. Поради това едновременната употреба трябва да се избягва, когато е възможно или поне да се намали дозата на тразодон.

Карбамазепин:

Едновременният прием с карбамазепин води до намалени плазмени концентрации на ТРИТИКО. Пациентите следва да се наблюдават внимателно, за да се види дали не е необходима по-висока доза ТРИТИКО.

Трициклични аюпидепресанти: Едновременният прием следва да се избягва поради риск от взаимодействие. Да се следи за серотонинов синдром и сърдечносъдови странични ефекти.

Флуоксетин: Съобщава се за редки случаи на повишени плазмени нива на тразодон и неблагоприятни ефекти при комбиниране на тразодон с флуоксетин. Не е изключено фармакодинамично взаимодействие (серотонинов синдром).

Инхибитори на моноаминовата оксидаза (MAOI); Възможни са взаимодействия с инхибиторите на моноаминовата оксидаза. Макар някои лекари да комбинират двата препарата, едновременната употреба на тразодон с MAOI, или до две седмици след прекратяване на приема на тези вещества, не се препоръчва. Не се препоръчва и прием на MAOI до една седмица след прекратяване на лечението с тразодон.

Фенотиазини: Едновременната употреба с хлорпромазин, флуфеназин, левомепромазин, перфеназин може да доведе до тежка ортостатична хипотония.

Анестетици/мускулни релаксанти: ТРИТИКО може да засили ефектите на мускулните релаксанти и летливите анестетици, затова при едновременната употреба е необходим предпазлив подход.

Алкохол: Тразодон засилва седативния ефект на алкохола. По време на лечение с тразодон употребата на алкохол следва да се избягва.

Леводопа: Антидепресантите могат да ускорят метаболизма на леводопа.

Други

Едновременната употреба на ТРИТИКО с медикаменти, които доказано удължават QT-интервала, може да повиши риска от вентрикуларни аритмии, включително Torsade de pointes (животозастрашаващо нарушение на сърдечния ритъм). В такива случи е необходима предпазливост по отношение на едновременната употреба на тези медикаменти с тразодон.

Тразодон може да инхибира повечето от острите ефекти на клонидин. 

Тъй като тразодон е много слаб инхибитор на обратния захват на норадреналина и не модифицира реакцията на кръвното налягане към тирамин, не се очаква да повлияе върху хипотоничното (намаляващо кръвното налягане) действие на гуанетидиновите съединения. Изследвания върху лабораторни животни, обаче, сочат, че традозон може да възпрепятства повечето от острите ефекти на клонидин. По отношение на други видове медикаменти за лечение на високо кръвно налягане трябва да се отчита възможността за потенциране, макар да не се съобщава за клинични взаимодействия.

Нежеланите ефекти могат да бъдат по-чести, когато тразодон се приема едновременно с препарати, съдържащи жълт кантарион.

Едновременната употреба на тразодон и варфарин може да доведе до промени в протромбиновото време.

Едновременният прием с тразодон може да причини повишаване на серумните нива на дигоксин или фенитоин.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Данните от ограничен брой (под 200) бременни жени, приемащи тразодон, показват, че няма нежелани ефекти на тразодон върху бременността или здравето на плода/новороденото. Досега няма други епидемиологични данни.

Когато тразодон се приема до раждането, новородените трябва да се наблюдават за появата на симптоми на отнемане.

Когато тразодон се приема до раждането, новородените трябва да се наблюдават за появата на симптоми на отнемане.

Възможността за отделянето на продукта в млякото трябва да се има предвид при кърмещи майки.

Следователно употребата на Тритико по време на бременноста и кърменето трябва да се ограничи до изолирани случаи и само след внимателна преценка на сътношението полза/риск.

Шофиране и работа с машини

Тразодон има слабо или умерено влияние върху способност за шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да внимават при шофиране или работа с машини, докато се уверят, че не изпитват сънливост, седираност, замаяност, объркване или замъглено зрение.

Таблетките ТРИТИКО съдържат захар. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да приемате това лекарство.

3.   Как да приемате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

Лекарството се приема само от възрастни пациенти.

Таблетката ТРИТИКО 150 mg може да бъде разделена на 3 равни дози, което позволява постепенно прогресивно увеличаване на дозировката, в зависимост от тежестта на заболяването, теглото, възраст и от общото състояние на пациента, по лекарско предписание.

Препоръчва се започване на лечението с вечерен прием и увеличаване на дневните дози.

Тритико таблетки с удължено освбождаване трябва да се приема на празен или Препоръчва се тразодон да се приема на терапевтични цикли от поне един месец. 

При лечение на пациенти в старческа възраст, дозировката трябва внимателно да се уточни от лекаря, който да прецени как да приложи минималните препоръчителни дози.

Възрастни: 75-150 mg/дневно, приемани като еднократна доза вечер, преди лягане. Дозировката може да бъде увеличена до 300 mg/дневно, разделена на два приема. При болнично лечение дозата може да бъде завишена до 600 mg/дневно, разделена на няколко приема

ПРИ пациенти в старческа възраст и немощни пациенти препоръчваната първоначална доза е намалена до 75 mg дневно, разделена на няколко приема или като еднократна доза вечер. Дозата може да се повишава постепенно, както е описано при възрастни, под наблюдение съобразно поносимостта и ефикасността

Употреба при деца

Не се препоръчва употребата на тразодон при деца и юноши под 18 години възраст поради липса на достатъчно данни за безопасност.

Чернодробни нарушения: тразодон претърпява екстензивен метаболизъм в черния дроб и също така се свързва с хепатотоксичност, виж „Обърнете специално внимание при употребата на ТРИТИКО” и „Възможни нежелани реакции”. Пациенти с чернодробни нарушения, особено с тежка чернодробна недостатъчност трябва да информират техния лекар, който ще прецени дали е необходимо периодично наблюдение на чернодробната функция.

Бъбречни нарушения: обикновено не е необходимо коригиране на дозата. Въпреки това пациенти с бъбречни нарушения, особено в случаи на тежка бъбречна недостатъчност трябва да информират техния лекар преди да започнат лечение с ТРИТИКО (виж също „Обърнете специално внимание при употребата на ТРИТИКО”).

Ако сте приели повече от необходимата доза ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

Най-често съобщаваните нежелани реакции след предозиране са световъртеж, сънливост, гадене и повръщане.

В по-сериозните случаи се съобщава за кома (загуба на съзнание), тахикардия (ускорен сърдечен ритъм), хипотония (ниско кръвното налягане), хипонатриемия (ниско ниво на натрий в кръвта), конвулсии и затруднено дишане. Сърдечните нарушения може да влючват брадикардия (забавен сърдечен ритъм), удължаване на QT-интервала и Torsade de Pointes. Симптомите могат да се проявят в рамките на 24 часа или повече след предозиране.

Предозиране на тразодон в комбинация с други антидепресанти може да причини серотонинов синдром.

В случай на случайно поглъщане на големи дози ТРИТИКО свържете се незабавно с Вашия лекар или отидете до най-близката болница. Вземете със себе си и тази листовка.

В случай на предозиране трябва да се използва активен въглен или да се направи стомашна промивка и кръвните електролити трябва да бъдат коригирани. Не съществува специфичен антидот на тразодон.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства ТРИТИКО може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщава се за случаи на суицидни мисли и суицидно поведение по време на терапията с тразодон или скоро след прекъсване на лечението.

Следните симптоми, някои от които са често наблюдавани при случаи на нелекувана депресия, се съобщават и при пациенти, подложени на терапия с тразодон:

Дискразия на кръвта (изменение в кръвните клетки), включително агранулоцитоза (силно намаляване на броя на определени бели кръвни клетки, тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите), левкопения (намаляване на броя на белите кръвни клетки) и анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки );

Алергични реакции;

Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичния хормон;

-     Намаляване на нивата на натрий в кръвта, загуба на тегло, анорексия, повишен апетит; Суицидни мисли или суицидно поведение, състояния на объркване, безсъние, дезориентация, мания, тревожност, нервност, възбуди мост (много рядко влошаваща се до делириум), налудничавост, агресивни реакции, халюцинации, кошмари, понижаване на либидото, синдром на отнемане;

-     Серотонинов синдром, конвулсии, невролептичен злокачествен синдром, замаяност, виене на свят, главоболие, сънливост, безпокойство, понижена бдителност, тремор, замъглено зрение, нарушения на паметта, миоклонус (внезапно свиване на мускул или група от мускули), изразена афазия (нарушение на способностите за комуникация), парастезия (мравучкане, изтръпване и други усещания по кожата), дистония (понижен или повишен тонус на мускулите, тъкани исъдове), промяна на вкуса;

-     Сърдечна аритмия (нарушения на сърдечния ритъм), включително Torsade de Poites, паппатация, преждевременни вентрикуларни контракции, вентрикуларни куплети, вентрикуларна тахикардия, брадикардия (забавен сърдечен ритъм), тахикардия (ускорен сърдечен ритъм, ЕКГ абнормалности (удължаване на QT-интервала);

Ортостатична хипотония, хипертония, припадъци;

Назална конгестия (запушен нос), затруднено дишане;

-     Гадене, повръщане, сухота в устата, запек, диария, диспепсия (лошо храносмилане), стомашна болка, гастроентерити, увеличено слюноотделяне, паралитичен илеус (нарушение в пасажа на стомашно-чревния тракт);

Нарушения на чернодробната функция (включително жълтеница и хепатоцелуларни увреждания), интрахепатална холестаза;

-     Кожен обрив, пруритус (сърбеж), хиперхидроза (повишено потоотделяне);

-     Болки в крайниците, болки в гърба, миалгия, ставни болки;

-     Нарушения при уриниране;

-     Приапизъм;

Слабост, оток, грипоподобни симптоми, умора, болка в гръдния кош, треска;

-     Повишаване на чернодробните ензими.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получа» информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване 

Да се съхранява под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТРИТИКО150 mg таблетки с удължено освобождаване

Активно вещество е Тразодон хидрохлорид (Trazodone hydrochloride) 150 mg. Другите съставки са: захароза, повидон, карнаубски восък, магнезиев стеарат.

Как изглежда ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване н какво съдържа опаковката

Делими таблетки с удължено освобождаване, делими на 3 части.

ТРИТИКО се предлага в PVC/ алуминиеви блистери, поставени в картонена кутия, съдържаща 20, 60 или 120 таблетки, и приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. Асен Йорданов 10 София 1592, България Тел.: +359 2 975 13 95 Факс: +359 2 971 57 45

Производител:

Aziende Chimiche Riunite Angellni Francesco S.p.A Via Vecchia del Pinocchio, 22-60131 Ancona, Италия

Istituto De Angeli S.R.L.

Localita Prulli 103/c - 50066 Reggello (FI), Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката юли 2016

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!