ТРИТИКО 150МГ Х 20 ТАБЛЕТКИ

Прод.код 1229 / Тегло 0.20 кг.

Марка АНДЖЕЛИНИ | ANGELINI
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване /

TRITTICO 150 mg prolonged release tablets

Тразодон хидрохлорид / (Trazodone hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

3.   Как да приемате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва

ТРИТИКО е лекарство, което се прилага за лечение на депресивни разстройства със или без тревожност. Тези лекарства се наричат антидепресанти.

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

Не приемайте ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване при:

Ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставките на това лекарство (изброени в точка 6).

При алкохолна интоксикация и интоксикация с хипнотични лекарства.

- При тежък инфаркт на миокарда

Предупреждения и предпазни мерки

Употреба при деца и младежи под 18 годишна възраст

Тразодон не трябва да се използва от деца и младежи под 18 годишна възраст. При това, е нужно да се каже, че когато се използват при пациенти под 18 години, тази група лекарства може да повиши риска от нежелани реакции, като опит за самоубийство, планиране на самоубийство и враждебност (предимно агресивност, поведение на противопоставяне и гняв). Освен това липсват данни за...

Ако, докато приемате Тритико се извърши скрининг за наркотици при използване на специфични техники, възможно е да се отчете фалшив позитивен резултат.

Това се дължи на аналитични смущения между метаболита на тразодон и амфетаминовия дериват (екстази). В тези случай се консултирайте с Вашия лекар и поискайте потвърждение на анализа, като се използват други техника ( мас спектрометри? (MS) или алтернативно да се използва течна хроматография - тандем мас спектрометрия (LC- MS/MS), при които споменатите смущения не настъпват.

Самоубийство/суицидни мисли или клинично влошаване

Депресията е свързана с повишен риск от суицидни мисли, самонараняване и самоубийство (събития, свързани със самоубийство). Рискът съществува до достигане на значима ремисия. Тъй като подобрение може да не настъпи през първите няколко седмици или повече от началото на лечението, пациентите трябва внимателно да се наблюдават до появата му. Клиничнният опит показва, че рискът от самоубийство може да нарасне през ранните етапи на възстановителния период.

Известно е, че пациенти с анамнеза за събития, свързани със самоубийство или показващи в значителна степен суицидни мисли, преди започване на лечението са изложени на по-висок риск от суицидни мисли или опити за самоубийство и трябва да бъдат наблюдавани внимателно по време на лечението. Мета-анализ на контролирани с плацебо клинични изпитвания на антидепресанти при възрастни пациенти с психични разстройства показва повишен риск от суицидно поведение при пациенти под 25 годишна възраст, лекувани с антидепресанти в сравнение с плацебо.

Лекарствената терапия трябва да се съпътства със строго наблюдение на пациентите и в частност на тези с повишен риск, особено в началото на лечението и след промени в дозата. Пациенти (и тези, които се грижат за тях) трябва да бъдат предупредени за необходимостта от наблюдение за всеки признак на клинично влошаване, суицидно поведение или мисли, и необичайни промени в поведението, както и незабавно да потърсят консултация с лекар, ако такива симптоми се появят.

Консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате ТРИТИКО в следните случаи:

•     Епилепсия, по-специално да се избягва рязко увеличаване или намаляване на дозата;

•     Пациенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност, особено тежка;

•     Пациенти със сърдечни заболявания като ангина пекторис (гръдна божа), нарушена проводимост или различна степен на AV блокаж, скорошен инфаркт на миокарда

•     Хипертироидизъм (увеличена функция на щитовидната жлеза);

•     Нарушено уриниране, като хипертрофия (увеличение) на простата, макар проблеми да не се очакват, тъй като антихолинергичният (потискащ) ефект на тразодона е незначителен;

•     Остра закритоъгълна глаукома (повишено вътреочно налягане), макар че съществени изменения не се очакват, поради незначителния антихолинергичен ефект на тразодона.

При поява на жълтеница лечението с тразодон следва да се преустанови.

Приемът на антидепресанти от пациенти с шизофрения или други психотични заболявания може да причини влошаване на психотичните симптоми. Параноидните мисли може да се засилят. По време на лечението с тразодон депресивната фаза може да се промени от маниакално-депресивна в маниакална. В този случай приемът на тразодон трябва да се преустанови.

Описани са взаимодействия по отношение на серотонинов синдром (промени в психичния статус и невромускулни нарушения)/ злокачествен невролептичен синдром (хипертермия, ригидност и нарушения на автономна (вегетативната) нервна система) в случай н употреба на други вещества със серотонинергично действие, като други антиде! 

трициклични антидепресанти, SSRI, SNRI и МАО - инхибитори) и невролептици). Съобщава се за злокачествени невролептични синдроми с фатален изход при едновременен прием с невролептици, за които този синдром е доказана нежелана лекарствена реакция. Виж „Прием/употреба на други лекарства” и „Възможни нежелани реакции” за допълнителна информация.

Тъй като агранулоцитозата (силно намаляване на броя на определени бели кръвни клетки)

може да се прояви клинично с грипоподобни симптоми, възпалено гърло и треска, в тези случаи се

препоръчва изследване на хематологията.

Съобщава се за хипотония (понижено кръвно налягане), включително ортостатична хипотония (спадане на кръвното при изправяне) и припадъци при пациенти, приемащи тразодон. Едновременното приемане на лекарства за понижаване на кръвното налягане и тразодон може да изисква намаляване на дозата на антихипертензивното (понижаващо кръвното налягане) лекарство.

При пациентите в напреднала възраст по-често може да се проявят ортостатичната хипотония, сънливост както и други антихолинергични ефекти на тразодон.

Специално внимание следва да се обърне на възможността за допълнителни ефекти при съпътстващо лечение, като например с други психотропни или антихипертензивни средства, или при наличието на рискови фактори като съпътстващо заболяване, което може да влоши тези реакции. Препоръчително е пациента/болногледача да е информиран относно възможността за такива реакции и внимателно да се наблюдава за такива ефекти при започване на лечението, преди и след възходящото титриране на дозата.

След лечение с тразодон, особено ако е продължително, се препоръчва постепенно намаляване на дозата с оглед минимизиране на симптомите на отнемане, характеризиращи се с гадене, главоболие и неразположение.

Няма сведения за пристрастяване към тразодон хидрохлорид.

Както при другите антидепресанти, има случаи на удължаване на QT-интервала (промяна в електрокардиограмата), макар и много редки. Препоръчва се внимание при предписването на тразодон с лекарствени продукти, които удължават QT-интервала. Тразодон следва да се използва внимателно от пациенти с доказани сърдечносъдови заболявалия, включително такива, свързани с удължаване на QT-интервала

Мощните инхибитори на CYP3A4 може да причинят повишаване на серумните нива на тразодона Виж „Прием/употреба на други лекарства” за допълнителна информация.

Както други медикаменти с алфа-адренолитично действие, тразодон много рядко води до приапизъм (продължителна болезнена ерекция). Той се лекува с интракавернозно инжектиране на алфа- андренергичен агент като напр. адреналин или метараминол. Съобщава се, обаче, за индуциран ог тразодон приапизъм, който е наложил хирургична интервенция или е довел до перманентна сексуална дисфункция. Пациенти, които развиват тази нежелана реакция, трябва незабавно да преустановят приема на тразодон.

Други лекарства и ТРИТИКО

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание

Общи: Седативните (успокоителни) ефекти на антипсихотиците, приспивателните, успокоителните, анксиолитиците и антихистаминовите лекарства може да се засилят; в такива случаи се препоръчва намаляване на дозата

Метаболизирането на антидепресантите се ускорява поради чернодробните ефекти от перорални контрацептиви, фенитоин, карбамазепин и барбитурати. Метаболизирането на антидепресантите се възпрепятства от циметидина и някои други антипсихотични лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

Инхибитори на CYP3A4:

Те включват еритромицин, кетоконазол, итраконазол, ритонавир, индинавир и нефазодон.

Тези лекарства засилват нежеланите реакции на ТРИТИКО. Поради това едновременната употреба трябва да се избягва, когато е възможно или поне да се намали дозата на тразодон.

Карбамазепин:

Едновременният прием с карбамазепин води до намалени плазмени концентрации на ТРИТИКО. Пациентите следва да се наблюдават внимателно, за да се види дали не е необходима по-висока доза ТРИТИКО.

Трициклични аюпидепресанти: Едновременният прием следва да се избягва поради риск от взаимодействие. Да се следи за серотонинов синдром и сърдечносъдови странични ефекти.

Флуоксетин: Съобщава се за редки случаи на повишени плазмени нива на тразодон и неблагоприятни ефекти при комбиниране на тразодон с флуоксетин. Не е изключено фармакодинамично взаимодействие (серотонинов синдром).

Инхибитори на моноаминовата оксидаза (MAOI); Възможни са взаимодействия с инхибиторите на моноаминовата оксидаза. Макар някои лекари да комбинират двата препарата, едновременната употреба на тразодон с MAOI, или до две седмици след прекратяване на приема на тези вещества, не се препоръчва. Не се препоръчва и прием на MAOI до една седмица след прекратяване на лечението с тразодон.

Фенотиазини: Едновременната употреба с хлорпромазин, флуфеназин, левомепромазин, перфеназин може да доведе до тежка ортостатична хипотония.

Анестетици/мускулни релаксанти: ТРИТИКО може да засили ефектите на мускулните релаксанти и летливите анестетици, затова при едновременната употреба е необходим предпазлив подход.

Алкохол: Тразодон засилва седативния ефект на алкохола. По време на лечение с тразодон употребата на алкохол следва да се избягва.

Леводопа: Антидепресантите могат да ускорят метаболизма на леводопа.

Други

Едновременната употреба на ТРИТИКО с медикаменти, които доказано удължават QT-интервала, може да повиши риска от вентрикуларни аритмии, включително Torsade de pointes (животозастрашаващо нарушение на сърдечния ритъм). В такива случи е необходима предпазливост по отношение на едновременната употреба на тези медикаменти с тразодон.

Тразодон може да инхибира повечето от острите ефекти на клонидин. 

Тъй като тразодон е много слаб инхибитор на обратния захват на норадреналина и не модифицира реакцията на кръвното налягане към тирамин, не се очаква да повлияе върху хипотоничното (намаляващо кръвното налягане) действие на гуанетидиновите съединения. Изследвания върху лабораторни животни, обаче, сочат, че традозон може да възпрепятства повечето от острите ефекти на клонидин. По отношение на други видове медикаменти за лечение на високо кръвно налягане трябва да се отчита възможността за потенциране, макар да не се съобщава за клинични взаимодействия.

Нежеланите ефекти могат да бъдат по-чести, когато тразодон се приема едновременно с препарати, съдържащи жълт кантарион.

Едновременната употреба на тразодон и варфарин може да доведе до промени в протромбиновото време.

Едновременният прием с тразодон може да причини повишаване на серумните нива на дигоксин или фенитоин.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Данните от ограничен брой (под 200) бременни жени, приемащи тразодон, показват, че няма нежелани ефекти на тразодон върху бременността или здравето на плода/новороденото. Досега няма други епидемиологични данни.

Когато тразодон се приема до раждането, новородените трябва да се наблюдават за появата на симптоми на отнемане.

Когато тразодон се приема до раждането, новородените трябва да се наблюдават за появата на симптоми на отнемане.

Възможността за отделянето на продукта в млякото трябва да се има предвид при кърмещи майки.

Следователно употребата на Тритико по време на бременноста и кърменето трябва да се ограничи до изолирани случаи и само след внимателна преценка на сътношението полза/риск.

Шофиране и работа с машини

Тразодон има слабо или умерено влияние върху способност за шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да внимават при шофиране или работа с машини, докато се уверят, че не изпитват сънливост, седираност, замаяност, объркване или замъглено зрение.

Таблетките ТРИТИКО съдържат захар. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да приемате това лекарство.

3.   Как да приемате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

Лекарството се приема само от възрастни пациенти.

Таблетката ТРИТИКО 150 mg може да бъде разделена на 3 равни дози, което позволява постепенно прогресивно увеличаване на дозировката, в зависимост от тежестта на заболяването, теглото, възраст и от общото състояние на пациента, по лекарско предписание.

Препоръчва се започване на лечението с вечерен прием и увеличаване на дневните дози.

Тритико таблетки с удължено освбождаване трябва да се приема на празен или Препоръчва се тразодон да се приема на терапевтични цикли от поне един месец. 

При лечение на пациенти в старческа възраст, дозировката трябва внимателно да се уточни от лекаря, който да прецени как да приложи минималните препоръчителни дози.

Възрастни: 75-150 mg/дневно, приемани като еднократна доза вечер, преди лягане. Дозировката може да бъде увеличена до 300 mg/дневно, разделена на два приема. При болнично лечение дозата може да бъде завишена до 600 mg/дневно, разделена на няколко приема

ПРИ пациенти в старческа възраст и немощни пациенти препоръчваната първоначална доза е намалена до 75 mg дневно, разделена на няколко приема или като еднократна доза вечер. Дозата може да се повишава постепенно, както е описано при възрастни, под наблюдение съобразно поносимостта и ефикасността

Употреба при деца

Не се препоръчва употребата на тразодон при деца и юноши под 18 години възраст поради липса на достатъчно данни за безопасност.

Чернодробни нарушения: тразодон претърпява екстензивен метаболизъм в черния дроб и също така се свързва с хепатотоксичност, виж „Обърнете специално внимание при употребата на ТРИТИКО” и „Възможни нежелани реакции”. Пациенти с чернодробни нарушения, особено с тежка чернодробна недостатъчност трябва да информират техния лекар, който ще прецени дали е необходимо периодично наблюдение на чернодробната функция.

Бъбречни нарушения: обикновено не е необходимо коригиране на дозата. Въпреки това пациенти с бъбречни нарушения, особено в случаи на тежка бъбречна недостатъчност трябва да информират техния лекар преди да започнат лечение с ТРИТИКО (виж също „Обърнете специално внимание при употребата на ТРИТИКО”).

Ако сте приели повече от необходимата доза ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване

Най-често съобщаваните нежелани реакции след предозиране са световъртеж, сънливост, гадене и повръщане.

В по-сериозните случаи се съобщава за кома (загуба на съзнание), тахикардия (ускорен сърдечен ритъм), хипотония (ниско кръвното налягане), хипонатриемия (ниско ниво на натрий в кръвта), конвулсии и затруднено дишане. Сърдечните нарушения може да влючват брадикардия (забавен сърдечен ритъм), удължаване на QT-интервала и Torsade de Pointes. Симптомите могат да се проявят в рамките на 24 часа или повече след предозиране.

Предозиране на тразодон в комбинация с други антидепресанти може да причини серотонинов синдром.

В случай на случайно поглъщане на големи дози ТРИТИКО свържете се незабавно с Вашия лекар или отидете до най-близката болница. Вземете със себе си и тази листовка.

В случай на предозиране трябва да се използва активен въглен или да се направи стомашна промивка и кръвните електролити трябва да бъдат коригирани. Не съществува специфичен антидот на тразодон.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства ТРИТИКО може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщава се за случаи на суицидни мисли и суицидно поведение по време на терапията с тразодон или скоро след прекъсване на лечението.

Следните симптоми, някои от които са често наблюдавани при случаи на нелекувана депресия, се съобщават и при пациенти, подложени на терапия с тразодон:

Дискразия на кръвта (изменение в кръвните клетки), включително агранулоцитоза (силно намаляване на броя на определени бели кръвни клетки, тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите), левкопения (намаляване на броя на белите кръвни клетки) и анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки );

Алергични реакции;

Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичния хормон;

-     Намаляване на нивата на натрий в кръвта, загуба на тегло, анорексия, повишен апетит; Суицидни мисли или суицидно поведение, състояния на объркване, безсъние, дезориентация, мания, тревожност, нервност, възбуди мост (много рядко влошаваща се до делириум), налудничавост, агресивни реакции, халюцинации, кошмари, понижаване на либидото, синдром на отнемане;

-     Серотонинов синдром, конвулсии, невролептичен злокачествен синдром, замаяност, виене на свят, главоболие, сънливост, безпокойство, понижена бдителност, тремор, замъглено зрение, нарушения на паметта, миоклонус (внезапно свиване на мускул или група от мускули), изразена афазия (нарушение на способностите за комуникация), парастезия (мравучкане, изтръпване и други усещания по кожата), дистония (понижен или повишен тонус на мускулите, тъкани исъдове), промяна на вкуса;

-     Сърдечна аритмия (нарушения на сърдечния ритъм), включително Torsade de Poites, паппатация, преждевременни вентрикуларни контракции, вентрикуларни куплети, вентрикуларна тахикардия, брадикардия (забавен сърдечен ритъм), тахикардия (ускорен сърдечен ритъм, ЕКГ абнормалности (удължаване на QT-интервала);

Ортостатична хипотония, хипертония, припадъци;

Назална конгестия (запушен нос), затруднено дишане;

-     Гадене, повръщане, сухота в устата, запек, диария, диспепсия (лошо храносмилане), стомашна болка, гастроентерити, увеличено слюноотделяне, паралитичен илеус (нарушение в пасажа на стомашно-чревния тракт);

Нарушения на чернодробната функция (включително жълтеница и хепатоцелуларни увреждания), интрахепатална холестаза;

-     Кожен обрив, пруритус (сърбеж), хиперхидроза (повишено потоотделяне);

-     Болки в крайниците, болки в гърба, миалгия, ставни болки;

-     Нарушения при уриниране;

-     Приапизъм;

Слабост, оток, грипоподобни симптоми, умора, болка в гръдния кош, треска;

-     Повишаване на чернодробните ензими.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получа» информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване 

Да се съхранява под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТРИТИКО150 mg таблетки с удължено освобождаване

Активно вещество е Тразодон хидрохлорид (Trazodone hydrochloride) 150 mg. Другите съставки са: захароза, повидон, карнаубски восък, магнезиев стеарат.

Как изглежда ТРИТИКО 150 mg таблетки с удължено освобождаване н какво съдържа опаковката

Делими таблетки с удължено освобождаване, делими на 3 части.

ТРИТИКО се предлага в PVC/ алуминиеви блистери, поставени в картонена кутия, съдържаща 20, 60 или 120 таблетки, и приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. Асен Йорданов 10 София 1592, България Тел.: +359 2 975 13 95 Факс: +359 2 971 57 45

Производител:

Aziende Chimiche Riunite Angellni Francesco S.p.A Via Vecchia del Pinocchio, 22-60131 Ancona, Италия

Istituto De Angeli S.R.L.

Localita Prulli 103/c - 50066 Reggello (FI), Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката юли 2016

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах