Водороден Пероксид 30% - дезинфекционно и антисептично средство, 100 мл., Chemax Pharma

Прод.код 5637 / Тегло 0.10 кг.

Марка ХИМАКС | CHEMAX
Оценка на продукта
4.55 от 5 ( 111 оценки)
2,99 лв.
Запази в любими Запази в любими

ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД 30 % / HIDROGEN PEROXIDE 30 %

Приложение : 
След разреждане като дезинфекционно и антисептично средство

Внимание :
Може да  предизвика пожар или експлозия : силен окислител. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Използвайте предпазни ръкавици /облекло/ маска за лице / очила.
Не вдишвайте  изпарения /аерозоли. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Да се пази от топлина /искри/ пламък / нагорещени повърхности - тютюнопушенето забранено.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ : Промивайте внимателно в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане.
ПРИ ВДИШВАНЕ - Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в положение, улесняващо дишането.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА( или косата) незабавно свалете цялото замърсено облеклото.
Облейте кожата с вода / вземете душ.

Съхранение :

Да се съхранява под ключ, далече от облекло и горими материали, под 25°C 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съдържанието / непочистеният контейнер да се третира като опасен отпадък.
Да се избягва изпускане в околната среда.

Срок на годност :
След първоначално отваряне на опаковката 3 месеца.

Опаковка: 100мл
.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах