НЕОМИЦИНУМ СПРЕЙ 32ГР

Прод.код 23407 / Тегло 0.20 кг.

Марка
ПОЛФАРМА | POLPHARMA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

НЕОМИЦИНУМ СПРЕЙ 32ГР

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
НЕОМИЦИНУМ ТС 11,72 mg/g спрей за кожа, суспензия
NEOMYCINUM ТС 11,72 mg/g cutaneous spray, suspension
Неомицин / neomycin
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява НЕОМИЦИНУМ ТС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС
3. Как да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате НЕОМИЦИНУМ ТС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява НЕОМИЦИНУМ ТС и за какво се използва
Неомицин е аминогликозиден антибиотик с широк спектър на антибактериална активност. Антибиотиците се използват за лечение на инфекции, причинени от бактерии.
Неомицин действа върху редица щамове Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми.
Показания:
Бактериални кожни инфекции, особено причинени от стафилококи (напр. фурункули, импетиго контагиоза);
Бактериални усложнения при алергични заболявалия на кожата (в комбинация с кортикостероиди);
Неголеми инфектирани изгаряния или измръзвания.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС
Не използвайте НЕОМИЦИНУМ ТС:
Ако сте алергични към неомицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 „Съдържание на опаковката и допълнителна информация");
Не използвайте това лекарство:
върху големи или увредени повърхности на кожата, мокрещи лезии и варикозни язви;
едновременно с други лекарства, увреждащи слуха и бъбреците.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС.
Лекарственият продукт е предназначен само за външно приложение върху кожата.
Да се избягва контакт с лигавиците.
Да се пазят очите от действието на продукта. При контакт с лигавиците на очите, те трябва да се измият обилно с хладка вода.
Да не се вдишва пулверизираното вещество.
При прояви на дразнене на кожата на мястото на приложение, спрете употребата на лекарството и информирайте Вашия лекар. Поради ототоксичното (увреждащо слуха) и нефротоксично (уреждащо бъбреците) действие на неомицин, лекарственият продукт не трябва да се използва продължително време, върху големи кожни повърхности или върху увредена кожа.
Не използвайте това лекарство под оклузивна (водонепропусклива) превръзка. 
Продължителното приложение на това лекарство би могло да доведе до развитие на резистентни към неомицин бактериални щамове, както и към поява на алергия към неомицин. При поява на инфекции, които са причинени от резистентни към неомицин микроорганизми или дрожди Вашият лекар ще приложи адекватно лечение.
Други лекарства и НЕОМИЦИНУМ ТС
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Не използвайте други лекарствени продукти за локално приложение по време на лечението, тъй като това може да повлияе концентрацията на активните вещества в мястото на приложение и да предизвика взаимодействия или кожни раздразнения.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.
Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна
Избягвайте употребата на НЕОМИЦИНУМ ТС по време на бременност, освен ако Вашият лекар не смята това за необходимо.
Ако кърмите
Лекарят ще реши дали да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС докато кърмите.
Шофиране и работа с машини
Няма данни относно ефекта на лекарствения продукт върху способността за шофиране и работа с машини.
3. Как да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, моля попитайте Вашия лекар.
Лекарственият продукт е предназначен за прилагане върху кожата.
Препоръчвана доза
Поразените участъци се напръскват със суспензията, като флаконът се държи вертикално на разстояние 15 - 20 см от кожата, в продължение на 1 до 3 секунди. Обичайното лекарство се прилага 2-3 пъти в денонощието, на равни интервали от време.
Изключително запалим аерозол. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
Внимание:
Да се пазят очите от пулверизираното вещество.
Да не се вдишва пулверизираното вещество.
Преди всяка употреба флаконът трябва енергично да се разтръска няколко пъти.
След всяко приложение ръцете трябва да се измиват старателно със сапун и вода.
Продължителност на лечението
Лекарят ще определи точното време на употребата на това лекарство.
В случай, че по време на лечението прецените, че ефектът на лекарствения продукт е твърде силен или твърде слаб консултирайте се с Вашия лекар.
Ако сте използвали повече от необходимата доза НЕОМИЦИНУМ ТС
При продължителна употреба върху обширни кожни повърхности във високи дози под оклузивна (водонепропусклива) превръзка или върху увредена кожа, е възможно проникване на неомицин в кръвта и поява на нежелани лекарствени реакции, характерни за системния ефект на лекарствения продукт (виж точка 2 Предупреждения и предпазни мерки).
Ако случайно сте погълнали лекарството, свържете се незабавно с Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница. Трябва да носите лекарството в оригиналната опаковка с Вас, за да може персоналът да провери какво сте погълнали.
Ако сте пропуснали да използвате НЕОМИЦИНУМ ТС
Ако сте пропуснали да приложите лекарството в обичайното време, направете го веднага след като си спомните за това и след това продължете с обичайната схема на приложение.
Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежелани реакции, които могат да се проявят по време на лечение с НЕОМИЦИНУМ ТС
Честотата на тези нежелани реакции не е известна (не може да бъде определена въз основа на наличните данни):
Алергии (могат да се развият особено когато лекарството се прилага продължително време);
Сърбеж, обрив, зачервяване, оток (могат да се развият на мястото на прилагане на това лекарство);
Прилагането на неомицин продължително време върху големи кожни повърхности, особено върху увредени кожни повърхности, може да доведе до проникване на лекарствения продукт в кръвообращението и възникване на нежелани лекарствени реакции, характерни за системните ефекти на неомицин - като увреждане на слуха и/или бъбреците.
Съобщаване на нежелани реакции.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашият лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате НЕОМИЦИНУМ ТС
Да се съхранява под 25 °С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Изключително запалим аерозол.
Съд под налягане. Може да експлодира при нагряване.
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.
Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50°C/122°F.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попиташе Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа НЕОМИЦИНУМ ТС
Активно вещество е: неомицин (като сулфат).
1 g от суспензията съдържа 11,72 mg неомицин.
Другите съставки на това лекарство са: сорбитанов триолеат, лецитин, изопропилов миристат, смес от изобутан, бутан и пропан.
Как изглежда НЕОМИЦИНУМ ТС и какво съдържа опаковката
Бяла до почти бяла хомогенна суспензия.
Опаковка: алуминиев аерозолен флакон, съдържащ 32 g суспензия, в картонена кутия.
Притежател на разрешението за употреба и производител:
Tarchomm Pharmaceutical Works “Polfa” S.A., Полша.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!