Account

КСАРЕЛТО ТБ 10МГ Х 5

Прод.код 18221 / Тегло 0.20 кг.

Производител
БАЙЕР
Марка
БАЙЕР | BAYER
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

 

                                                КСАРЕЛТО

                                                  XARELTO

 

ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
RIVAROXABAN

 


1. Показания

Профилактика на венозeн тромбоемболизъм (ВТЕ) при възрастни пациенти, подложени на елективно тотално ставно протезиране на тазобедрената или на колянната става.

2. Дозировка и начин на приложение

Препоръчваната доза е 10 mg rivaroxaban, приети перорално един път дневно. Първоначалната доза трябва да бъде приета 6 до 10 часа след операцията, при условие че хемостазата е установена. Продължителността на лечението зависи от индивидуалния риск за венозен тромбоемболизъм на всеки пациент, който се определя от вида на ортопедичната операция.

 • За пациенти, подложени на голяма операция на тазобедрената става, се препоръчва продължителност на лечението 5 седмици.
 • За пациенти, подложени на голяма операция на коляното, се препоръчва продължителност на лечението 2 седмици.

Ако бъде пропусната някоя доза, пациентът трябва да приеме Xarelto незабавно и на следващия ден да продължи с приема един път дневно както преди.

Xarelto може да се приема със или без храна.

3. Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества. Клинично значимо, активно кървене. Чернодробно заболяване, свързано с коагулопатия и клинично значим риск от кървене. Бременност и кърмене.

4. Специални предупреждения за употреба

Риск от хеморагия
Няколко подгрупи пациенти, описани по-подробно по-долу, са с повишен риск от кървене. Тези пациенти следва да бъдат внимателно мониторирани за белези на свързани с кървене усложнения след началото на лечението. Това може да става чрез редовни клинични прегледи на пациентите, често проверяване на раневия дренаж и периодично измерване на хемоглобина. При всяко неизяснено понижаване на хемоглобина или кръвното налягане трябва да се търси източник на кървене.

Бъбречно увреждане
При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min) е възможно плазмените нива на rivaroxaban да бъдат значително повишени, което може да доведе до повишен риск от кървене. Не се препоръчва употребата при пациенти с креатининов клирънс < 15 ml/min. Xarelto трябва да се прилага внимателно при пациенти с креатининов клирънс 15 – 29 ml/min. Xarelto трябва да се прилага внимателно при пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30 – 49 ml/min), които получават едновременно други лекарства, повишаващи плазмените концентрации на rivaroxaban.

Чернодробно увреждане
При пациенти с цироза и умерено чернодробно увреждане (клас B по Child Pugh) е възможно плазмените нива на rivaroxaban да бъдат значително повишени, което може да доведе до повишен риск от кървене. Xarelto е противопоказан при пациенти с чернодробно заболяване, което е свързано с коагулопатия и клинично значим риск от кървене. Xarelto може да се използва внимателно при пациенти с цироза и умерено чернодробно увреждане (Child Pugh B), ако то не е свързано с коагулопатия.

Взаимодействие с други лекарствени продукти
Не се препоръчва употребата на Xarelto при пациенти, които получават едновременно системно лечение с азолови антимикотици (като кетоконазол, итраконазол, вориконазол и посаконазол) или HIV-протеазни инхибитори (напр. ритонавир). Тези активни вещества са мощни инхибитори на CYP3A4 и P-gp и по тази причина могат да повишат плазмената концентрация на rivaroxaban до клинично значимо ниво, което може да доведе до повишен риск от кървене. Очаква се флуконазол да има по-слаб ефект върху експозицията на rivaroxaban и може внимателно да бъде прилаган едновременно. Необходимо е внимание при пациенти, които едновременно са на лечение с лекарствени продукти, които повлияват кръвосъсирването, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), ацетилсалицилова киселина, инхибитори на тромбоцитната агрегация или други антитромботични средства. За пациентите с риск за улцеративно стомашно-чревно заболяване може да се помисли за подходящо профилактично лечение.

Други рискови фактори за кървене
Подобно на други антитромботични агенти rivaroxaban трябва да се прилага внимателно при пациенти с повишен риск от кървене, като:
- вродени или придобити нарушения на хемостазата
- неконтролирана тежка артериална хипертония
- активни язви на гастроинтестиналният тракт
- гастроинтестинални язви в близкото минало
- съдова ретинопатия
- интракраниални или интрацеребрални хеморагии в близкото минало
- съдови аномалии на главния или гръбначния мозък
- неотдавнашна хирургична интервенция върху главния мозък, гръбначния мозък или очите.

Хирургично лечение на фрактури на бедрената кост
Rivaroxaban не е изследван в рамките на клинични изпитвания при пациенти, подложени на хирургично лечение на фрактури на бедрената кост, за проучване на ефикасността и безопасността му при такива пациенти. По тази причина rivaroxaban не се препоръчва при тези пациенти.

Спинална/епидурална анестезия или пункции
При прилагане на невроаксиална анестезия (спинална/епидурална анестезия) или при спинални/епидурални пункции пациентите, лекувани с антитромботични средства като профилактика срещу тромбоемболични усложнения, са с повишен риск за развитие на епидурални или спинални хематоми, които биха могли да доведат до продължителна или постоянна парализа. Рискът от подобни събития може да е повишен при използването на трайни епидурални катетри в постоперативния период или при едновременното използване на лекарствени продукти, повлияващи хемостазата. Също така рискът може да бъде повишен при травматично или неколкократно епидурално пунктиране. Пациентите трябва да бъдат следени често за признаци и симптоми на неврологично увреждане (напр. изтръпване или слабост в краката, чревна дисфункция или дисфункция на пикочния мехур). Ако бъде забелязан неврологичен дефицит, се налага спешна диагностика и лечение. Преди невроаксиални интервенции лекарят трябва да прецени съотношението между потенциалните ползи и рискове при пациентите на антикоагулантно лечение или при пациентите, на които предстои антикоагулантно лечение като антитромботична профилактика. Епидуралният катетър не трябва да се отстранява по-рано от 18 часа след последния прием на rivaroxaban. Следващата доза rivaroxaban трябва да се приложи не по-рано от 6 часа след отстраняването на катетъра. В случай на травматично пунктиране приемът на rivaroxaban трябва да се отложи с 24 часа.

Взаимодействие с индуктори на CYP3A4
Едновременното използване на rivaroxaban с мощни индуктори на CYP3A4 (напр. рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал или жълт кантарион) може да доведе до намалени плазмени концентрации на rivaroxaban. Едновременното прилагане на мощни индуктори на CYP3A4 трябва да става внимателно.

Информация за помощните вещества
Xarelto съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

 

5. Лекарствени и други взаимодействия

Инхибитори на CYP3A4 и P-gp
Едновременното приложение на rivaroxaban и кетоконазол (400 mg един път дневно) или ритонавир (600 mg два пъти дневно) води до 2,6 пъти / 2,5 пъти по-висока AUC за rivaroxaban и 1,7 пъти / 1,6 пъти по-висока средна Cmax, със значително повишаване на фармакодинамичните ефекти, което може да доведе до повишен риск от кървене. По тази причина не се препоръчва употребата на rivaroxaban при пациенти, които получават едновременно системно лечение с азолови антимикотици като кетоконазол, итраконазол, вориконазол и посаконазол или HIV-протеазни инхибитори. Тези активни вещества са мощни инхибитори на CYP3A4 и P-gp. Очаква се флуконазол да има по-малък ефект върху експозицията на rivaroxaban и може внимателно да бъде прилаган едновременно. Очаква се активни вещества, които инхибират мощно само един от пътищата на елиминиране на rivaroxaban – или CYP3A4 или P-gp – да повишат в по-малка степен плазмените концентрации на rivaroxaban. Например Clarithromycin (500 mg два пъти на ден), който се приема за силен инхибитор на CYP3A4 и умерен инхибитор на P-gp, е довел до повишаване на средната равновесна AUC за rivaroxaban 1,5 пъти и на Cmax – с 1,4 пъти. Приема се, че това повишаване не е клинично значимо. Еритромицин (500 mg три пъти дневно), който инхибира умерено CYP3A4 и P-gp, е довел до 1,3 пъти повишение на средната AUC и Cmax за rivaroxaban. Приема се, че това повишаване не е клинично значимо.

Антикоагуланти
След комбинирано приложение на еноксапарин (единична доза от 40 mg) и rivaroxaban (единична доза 10 mg) е наблюдаван адитивен ефект върху активността на антифактор Xa, без други ефекти по отношение на коагулационните тестове (PT, aPTT). Еноксапарин не е променил фармакокинетиката на rivaroxaban. Поради повишения риск от кървене е необходимо внимание при пациенти, които са на едновременно лечение с други антикоагуланти.

НСПВС/инхибитори на тромбоцитната агрегация
Не е наблюдавано клинично значимо удължаване на времето на кървене след едновременно приложение на rivaroxaban и 500 mg напроксен. Въпреки това е възможно да има пациенти с по-изразен фармакодинамичен отговор. Не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични или фармакодинамични взаимодействия при едновременно приложение на rivaroxaban и 500 mg ацетилсалицилова киселина. Клопидогрел (300 mg начална доза, последвана от 75 mg поддържаща доза) не е проявил фармакокинетично взаимодействие, но е наблюдавано значимо удължаване на времето на кървене при една подгрупа пациенти, което не е корелирало с агрегацията на тромбоцитите, нивата на P-selectin или GPIIb/IIIa рецепторите. Необходимо е внимание при пациенти, които едновременно са лекувани с НСПВС (включително ацетилсалицилова киселина) и инхибитори на тромбоцитната агрегация, понеже тези лекарствени продукти обикновено повишават риска от кървене.

Индуктори на CYP3A4
Едновременото приложение на rivaroxaban и мощния индуктор на CYP3A4 рифампицин води до около 50 % понижаване на средната AUC за rivaroxaban, с успоредно намаляване на фармакодинамичните му ефекти. Едновременната употреба на rivaroxaban с други мощни индуктори на CYP3A4 (напр. фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал или жълт кантарион) също може да доведе до намалени плазмени концентрации на rivaroxaban. Приема се, че понижаването на плазмените концентрации на rivaroxaban не е клинично значимо. Едновременното прилагане на мощни индуктори на CYP3A4 трябва да става внимателно.

Други едновременни терапии:
Не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични или фармакодинамични взаимодействия при едновременно приложение на rivaroxaban и мидазолам (субстрат на CYP3A4), дигоксин (субстрат на P-gp) или аторвастатин (субстрат на CYP3A4 и P-gp). Rivaroxaban нито инхибира, нито индуцира някоя от основните изоформи на CYP, например CYP3A4. Не са наблюдавани клинично значими взаимодействия с храни.

Лабораторни показатели
Коагулационните параметри (напр. PT, aPTT, HepTest) се повлияват според очакванията с оглед на механизма на действие на rivaroxaban.

 

6. Приложение по време на бременност и кърмене

Фертилитет
Не са провеждани специфични изпитвания с rivaroxaban при хора за оценка ефектите по отношение на фертилитета. При едно изпитване за мъжкия и женския фертилитет при плъхове не са наблюдавани ефекти.

Бременност
Липсват адекватни данни от употребата на rivaroxaban при бременни жени. Изпитванията при животни показват репродуктивна токсичност. Поради потенциалната репродуктивна токсичност, присъщия риск от кървене и данните, показващи, че rivaroxaban преминава през плацентата, Xarelto е противопоказан по време на бременност. Жените с детероден потенциал трябва да избягват да забременяват по време на лечението с rivaroxaban.

Кърмене
Няма данни от употребата на rivaroxaban при кърмачки. Експерименталните изпитвания при животни показват, че rivaroxaban се секретира в млякото. По тази причина rivaroxaban е противопоказан в периода на кърмене. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/не се приложи терапията.

 

7. Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Има съобщения за синкоп и замаяност при постоперативни условия, които могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини. Тези нежелани реакции се съобщават като нечести. Пациентите, при които се развият тези нежелани реакции, не трябва да шофират или използват машини.

 

8. Нежелани лекарствени реакции

Максималната продължителност на приложение на rivaroxaban в ДД 10 mg, при която са били изследвани 4571 пациенти, е 39 дни. При около 14% от тях са наблюдавани НЛР: повишени серумни нива на трансаминазите, липазата, амилазата, билирубина, алкалната фосфатаза, LDH; тахикардия; анемия, тромбоцитемия; синкоп, главоболие; обстипация, диария, абдоминална болка, повръщане, ксеростомия; хиперкреатининемия; сърбеж, обрив, уртикария; ранева секреция; кървене (вкл. хематом), мелена, хематурия, хемоптое, епистаксис; хиотензия; фебрилитет. НЛР са по-чести и по-тежки при пациенти с повишен хеморагичен риск – неконтролирана тежка АХ, активни язви на СЧТ, съдова ретинопатия, вътречерепни хеморагии в близкото минало, нарушения на хемостазата (придобити или вродени), скорошна операция на главния или гръбначния мозък или на очите. Не съществува антидот на rivaroxaban. При предозиране може да се използва активен въглен за намаляване на чревната резорбция. В случай на хеморагия се препоръчва отлагане на следващия прием или дори прекратяване на лечението с препарата, механична компресия, хирургична интервенция, обем-заместващи вливания, кръвопреливане.


Фармакокинетични свойства:

Абсолютната орална бионаличност на rivaroxaban е 80 до 100% за доза от 10 mg. МПК се достига след 2 до 4 h. Храната не повлиява МПК или AUC на лекарствения продукт. Rivaroxaban има 92 до 95%о СПП (главно с албуминовата фракция). Vd е 50 L. Около 2/3 от ДД се инактивира и излъчва по равно с жлъката и урината. Останалата част се екскретира в непроменен вид с бъбреците. Елиминационният полуживот на rivaroxaban варира от 7 до 11 h.

 

Фармакодинамични свойства:


Rivaroxaban е високоселективен директен инхибитор на фактор Xa с орална бионаличност. Инхибирането на фактор Xa прекъсва вътрешния и външен път на коагулационната каскада, което инхибира както формирането на тромбин, така и образуването на тромби. Rivaroxaban не инхибира тромбина (активиран фактор II) и не са наблюдавани ефекти върху тромбоцитите.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!