Играй с Libresse!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“Сподели своята вдъхновяваща връзка! Играй с Libresse #преВРЪЗКА”
1 май 2024 г., 00:00 часа – 31 май 2024 г., 23:59 часа

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Организаторът на кампанията “Сподели своята вдъхновяваща връзка! Играй с Libresse
#преВРЪЗКА” (наричана по-нататък „Кампанията”) е „Фъсс“ ООД, със седалище в София, бул.
България 102, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 206708691, с
ДДС номер BG206708691.
1.2. Възложител на Кампанията е Essity Romania SRL, със седалище и адрес на управление в
република Румъния, град Букурещ, Polona 68-72, с ДДС номер RO9423101.
1.3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на
Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат
публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет
www.libresse.bg.
1.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на
Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи
Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е
била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането
им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА
2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 1 май 2024 г. – 31 май 2024 г.,
включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията").
2.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да
го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В
Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост
„Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
3.1.1. навършило е 18 години;
3.1.2. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му
данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
3.1.3. не е лице, свързано с Организатора.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в
дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или са в друг вид
договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията,
осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със
служителите на Организатора.
3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без
ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по
сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава
отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са
ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете
на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено,
конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят
личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат
използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

Механизъм за участие:
4.1.1. В периода на Кампанията да направи публикация на тема „Сподели своята вдъхновяваща
връзка!“ и да я публикува в личния си профил във Facebook или Instragram с хаштаг
#преВРЪЗКА и таг в Instagram и/или Facebook @LibresseBulgaria , като профилът на участника
трябва да е публичен. Публикацията може да включва едно или повече от посочените
съдържания и да отразява вдъхновяващата връзка между две жени – майка и дъщеря, сестри,
приятелки и т.н..
4.1.2. Всички опити за измама (например: качване на една и съща история снимка от няколко
профила или качването/споделянето няколко пъти на една и съща история снимка от един
профил) няма да бъдат взети под внимание при избирането на печелившите.
4.1.3. Максималният брой публикации на участник ще бъде ограничен до 2 (различни
публикации).
4.2. Датата на публикацията на участващите в Кампанията трябва да е в рамките на периода
1 май 2024 г., 00:00 часа – 31 май 2024 г., 23:59 часа.
4.3. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип, съгласно Правилата на
кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.libresse.bg .
4.5. Публикациите, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани
за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ
5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 53 (петдесет и три) броя
награди, както следва:

• 50 комплекта от по 2 /две/ тениски със специално послание от DB Hope на обща
стойност от 100 лв. без ДДС за всеки комплект от 2 тениски.
• 3 бр. ваучера за пътуване по избор, на стойност от 2 500 лв. без ДДС всеки от
туристическа агенция Бохемия ООД. Валидността на ваучера е 1 /една/ година.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са
с илюстративен характер.

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
6.1. Тегленето на всички награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на софтуер.
6.2. Победителите от наградите ще бъдат теглени на 03.06.2024 г. от 14:00.
6.3. Победителите от наградите ще бъдат обявени официални на социалните мрежи на Libresse
Bulgaria, както и на уебсайта www.libresse.bg на 07.06.2024 г. от 14:00 .
6.4. Всеки участник в кампанията може да спечели само една награда.
6.5.Всички изпълнили условията участници ще бъдат включени в тегленето на съответните
награди.
6.6. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 50 (петдесет)
резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от
печелившите участници.
6.7. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при
условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда,
съгласно условията на настоящите Правила.
6.8. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от
тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и
оставащите награди няма да бъдат раздавани.

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично със съобщение
или коментар в социалната мрежа, в която са взели участие. Представител на Организатора се
свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното
теглене .

7.2. Имената на печелившите участници и спечелената награда ще бъдат публикувани на
Уебсайта и в социалните мрежи на Libresse Bulgaria на датата, определена за обявяване на
печелившите след валидиране от страна на Организатора,
7.3. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен
срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи
правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на
друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.
7.4. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен в социалната мрежа, в
която е взел участие от представител на Организатора три пъти, до 3 (три) работни дни след
изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че
печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен
печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.
7.5. Наградите се изпращат до спечелилия участник в срок до 20 работни дни (при отсъствие на
независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се
е свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес/ адрес за доставка.
7.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга
награда.
7.7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди
на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри, състезания и
конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава
награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни:
трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира
на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в
декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави
изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата .

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
8.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Кампанията е
Възложителят на кампанията Essity Romania SRL, Организаторът „Фъсс“ ООД е в ролята си на
Обработващ личните данни.
8.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име; фамилия; e-mail; телефонен номер) от
страна на печелившите участници e необходимо условие за получаване на награда в
Кампанията.
Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията с цел:
• организиране и провеждане на Кампанията;
• определяне и валидиране на печелившите;
• присъждането на наградите;
• деклариране на дължимия по ЗДДФЛ данък върху спечелените награди и заплащането
му към Националата агенция по приходите;

• Изпращане на наградите на печелившите участници.

8.3. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат
унищожени в рамките на 90 дни след края на Кампанията, като те няма да се предоставят
(прехвърлят) на трети лица и няма да се използват за никакви други цели до тяхното
унищожаване, с изключение на участието в Кампанията .

8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита
на личните данни на участниците. При оценяване на подходящото ниво на сигурност се вземат
предвид най-вече рисковете, свързани с обработката на лични данни, генерирани най-вече
непреднамерено или незаконно, чрез неразрешено унищожаване, загуба, промяна,
разкриване или неразрешен достъп до предадени лични данни, съхранявани или обработени.
Чрез участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на
Организатора и/или търговските дружества, участващи в организирането на тази Кампания, с
цел включване на тези лични данни в базата данни на Възложителя, управлявана от
Организатора с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране като победител,
предаване и получаване на наградата.
8.5. Личните данни на печелившите участници в Кампанията ще бъдат обработвани в
съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение
на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.
8.6. Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, част от телефонен номер и
спечелена награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на
печелившите.
8.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права на
участниците, свързани с личните им данни, по време на Кампанията:

• правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга
законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне;
• правото да изискват достъп до личните си данни;
• правото да изискват корекции на личните си данни;
• правото да изискват изтриване на личните им данни;
• правото да се ограничи обработването на данните им;
• правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не
предвиждат друго;
• правото на преносимост на данните;
• правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на
личните данни (КЗЛД), находяща се на адрес: гр. София, бул. Цветан Лазаров № 2.

8.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено
заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия личните данни на адрес:
София, бул. България 102. При подаване на заявлението от упълномощено лице към
заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже
упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на
задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри
практики.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на
форсмажорни обстоятелства, независещи от него.
9.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като
той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията
www.libresse.bg поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията .

РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
10.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на
умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и
разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на
Кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за
дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за
начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.
10.2 В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще
бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно,
страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи.
10.3. В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите
представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси
обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на
победителите и изпращане на наградите.
10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали
за участие в Кампанията с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по
телефон и/или имейл адрес.
10.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали
за участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се
идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.
10.6. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на
Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като
прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.
10.7. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяния, прекъсвания или
невъзможност в изпълнението в срок на етапи или части от кампанията, поради настъпили
форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.05.2024 г от 0:00.

гр. София

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах