Подробно търсене

ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА

Мили деца, предстои един от най-вълшебните празници, изпълнен с много подаръци, изненади и усмивки!

Ние, верига Аптеки Медея, сме подготвили за вас невероятен подарък!

През месец декември напишете писмо до Дядо Коледа и го пуснете в коледните ни кутии, които ще намерите в нашите аптеки. На 06.01.2020г. ПЕТДЕСЕТ от ВАС ще спечелят БИЛЕТ за приказен КУКЛЕН ТЕАТЪР. 

Очакваме с радост вашите писма!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА:

1. Организатор на Играта е АКМА КО ЕООД, АЛЕКТО ГРУП ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ИНТЕР ТУРС ООД, МЕДЕЯ ФАРМАКО ЕООД, НАНАКО ЕООД, ПОДИУМ БУТИК ЕООД, СИТИФАРМАКО ЕООД, ФАРМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ФАРМАСТАНДАРТ ЕООД, ЛАКРЕС ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, СИТИТРАСТ ЕООД, ВИТОТРЕНД ЕООД, със седалище и адрес на управление София 1618, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД, бул. БЪЛГАРИЯ № 98, офис 7 В , регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200776575 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „ България“ № 98, офис 7В съвместно с ТП Хартманн Рико.

2. Решението на „АКМА КО ЕООД, АЛЕКТО ГРУП ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ИНТЕР ТУРС ООД, МЕДЕЯ ФАРМАКО ЕООД, НАНАКО ЕООД, ПОДИУМ БУТИК ЕООД, СИТИФАРМАКО ЕООД, ФАРМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ФАРМАСТАНДАРТ ЕООД, ЛАКРЕС ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, СИТИТРАСТ ЕООД, ВИТОТРЕНД ЕООД, “ за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от играта, която започва на 01.12.2019 г. и ще продължи до 31.12.2019, освен ако не са налице промени, съгласно т. 22 или т. 23. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от играта и е обвързващ за Дружеството.

4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

Томболата се провежда в аптеки „МЕДЕЯ“ на територията на гр. София, гр. Стара Загора, гр. Перник, гр. Плевен и гр. Кюстендил.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Право на участие в Томболата придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 01.12.2019. до 31.12. 2019г., включително е посетило физически обект от верига „Аптека Медея“  и е изявило желанието си за участие чрез коректно попълване на бланка „Писмо до Дядо Коледа“. Участието в томболата  не  е обвързано с покупка.

6. В Томболата може да участва всеки клиент - дете с родител или пълнолетен придружител.

7. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

8. В играта нямат право да участват служители на верига аптеки „МЕДЕЯ“ и техни роднини по права линия без ограничения.

9. Дружеството ще проведе Томбола за награди на 06.01.2020г., в офиса на верига Аптека Медея, в която ще бъдат изтеглени 50 печеливши, заявили желанието  си за участие в томболата съгласно т. 5, в периода от 01.12.2019 до 31.12. 2019г.

10. Печелившите от Томболата ще бъдат изтеглени на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата www.aptekamedea.bg. Те ще бъдат уведомени и чрез телефонно обаждане, в случай, че са предоставили валиден телефонен номер. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъде публикувано единствено първото име на печелившите.

11. Освен имената на печелившите участници, се теглят и имената на петима резервни печеливши участника, в случай, че печелившите от томболата не бъдат открити или не потърсят наградата си в период от седем дни след уведомяване от Дружеството.

12. Дружеството предоставя награда на участниците - 50бр. билети за куклен театър.

Наградата „Билет за куклен театър“ важи за едно дете с един придружител .

13. Връчването на наградите на печелившите участници се извършва чрез куриерска фирма за сметка на Организатора в случай , че са предоставени коректни данни в талона за участие в томболата  в срок до седем (седем) дни след уведомяване на печелишия участник.

14. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта

15. ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на www.aptekamedea.bg., където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

16. С попълването и подаването на талона за участие, Участниците в Томболата се съгласяват да участват в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъдат изтеглени като Печеливши.

17. ЗАГУБВАНЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Томболата, при нарушаване на което и да било от условия по нея или направи опит чрез измама да получи награда.

18. Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Томболата, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други). Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Томболата и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящата Томбола.

19. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време,обявявайки това в съответствие с точка 17. Публичност на Томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Томболата, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно с точка 17. Публичност на Томболата.

22. Всеки участник в Томболата може да отиде на място на адрес на  аптека „МЕДЕЯ“, където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с провеждане на томболата.

23. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата томбола, ще бъде надлежно публикувана на www.aptekamedea.bg

24. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Томболата се решава по взаимна уговорка. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

 

Сподели