ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА PAMPERS

Чл. 1. Организатор

1. Промоционалната кампания на Pampers /Памперс/, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Александрина Димитрова Маринова.

2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на страницата на аптеки Медея.

3. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти

Кампанията се провежда във всички обекти от търговска верига „Медея“ на територията на страната, както и в онлайн магазина www.aptekimedea.bg.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията

Кампанията стартира на 1 юни 2021г. и продължава до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на количествата награди, посочени в чл. 8 от настоящите Официални правила.

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на страницата на аптеки Медея.

Чл. 4. Право на участие

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 1 юни 2021г. и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:

- закупило е продукт/и Pampers Premium Care (Памперс Премиум Кеър) и/или Pampers Pure (Памперс Пюр) на минимална стойност от 30 /тридесет/ лева с ДДС, независимо от техния вид, размер и опаковка, които са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила;

- при покупката на продукти, описани по-горе от обект, участващ в Кампанията, е получило на касата в съответния обект скреч-карта;

В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти

1. Участващите продукти са: всички продукти Pampers Premium Care (Памперс Премиум Кеър) и/или Pampers Pure (Памперс Пюр) независимо от техния вид, размер и опаковка, които са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила. 

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 1 юни 2021г. до 30 юни 2021 г.

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и Pampers Premium Care (Памперс Премиум Кеър) и/или Pampers Pure (Памперс Пюр), независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална стойност от 30 /тридесет/ лева с ДДС,  които са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила, може да вземе от касата в обекта скреч-карта и може да спечели веднага награда – термоопаковка за бутилка. Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента – термоопаковка за бутилка, която може да получи на място в обекта. 

Един участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията.

  1. За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
  2. Да е закупил продукт/и Pampers Premium Care (Памперс Премиум Кеър) и/или Pampers Pure (Памперс Пюр) на минимална стойност от 30 /тридесет/ лева с ДДС, независимо от техния вид, размер и опаковка, налични в търговските обекти, участващи в кампанията, посочени в чл. 2 от настоящите правила;
  3. Да е получило скреч-карта от касата в участващ обект, от който е направена покупката;
  4. Да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента;

Чл. 7. Ограничения

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.

Чл. 8. Награди

Наградите са:

-        600 (шестотин) броя термоопаковка за бутилка Pampers;

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Чл. 9. Лични данни

При провеждане на настоящата кампания не се събират никакви лични данни от участващите лица.

Чл. 10. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на страницата на аптеки Медея.

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах