Подробно търсене

КАМПАНИЯ "НА УЧИЛИЩЕ С АПТЕКИ МЕДЕЯ"

Участвайте в кампанията на ОНЛАЙН АПТЕКА МЕДЕЯ, като в периода от 01.08 до 31.08.2019г. направите ОНЛАЙН покупка на стойност над 50 лв от нашия сайт! На 2-ри септември, ДЕСЕТ от вас ще спечелят РАНИЦА ПЪЛНА С МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА "НА УЧИЛИЩЕ С АПТЕКИ МЕДЕЯ!"

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА - НАНАКО ЕООД, със седалище и адрес на управление София 1618, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД, бул. БЪЛГАРИЯ № 98, офис 7 В, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202233642

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА: Периодът, в който клиент може да участва в Кампанията е от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 включително.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА: Кампанията се провежда на територията на България

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА: Право на участие в Кампанията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 01.08.2019г. до 31.08.2019г. включително, направи покупка на стойност 50 или повече лева от онлайн магазина на Аптеки Медея на www.aptekamedea.bg Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на верига аптеки „МЕДЕЯ“ и техни роднини по права линия и членове на техните семейства.

5. НАГРАДИ - общо 10 /десет/ броя ученически раници пълни с ученически пособия /пет броя за момиче и пет броя за момче/.

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:

6.1. Печелившите от Кампанията ще бъдат изтеглени на 02.09.2019 г. между всички Участници, които в периода на кампанията са направили покупка от онлайн магазина на аптеки Медея за минимум 50 лв.

6.2. Печелившите ще бъдат изтеглени в офиса на Организатора на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена от страна на Организатора, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на верига „Аптеки Медея“ във Фейсбук:@aptekamedea https://www.facebook.com/aptekamedea/. Те ще бъдат уведомени и чрез телефонно обаждане в случай, че са предоставили валиден телефонен номер. С цел да се съхранят личните данни на печелившите ще бъдат публикувани единствено първото и второто име на печелившия. Освен името на печелившия участник, се теглят и имената на двама резервни печеливши участника, в случай, че печелившият не бъде открит или не потърси наградата си в период от седем дни след уведомяване от Организатора.

6.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

6.4.Печелившите Участници в Кампанията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда на телефонния номер, който са регистрирали при направена онлайн поръчка на www.aptekamedea.bg. В случай, че представителят на Ортанизатора не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 7 (седем) дни след тегленето, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участникпо реда на изтегляне. В случай, че Организаторът не успее да се свърже и с двамата изтеглени резервни печеливши участника или те не потърсят наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Организатора.

6.5. Връчването на наградата на печелившия участник се извършва на място в офиса на Организатора или по куриер.

6.6. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

7.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на www.aptekamedea.bg/blog/category/novini-medea.html , където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

7.2. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или в случай, че направи опит чрез измама да получи награда. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Със закупуването на продукти от онлайн магазина на Аптеки Медея всички участници приемат настоящите Общи условия и дават своето съгласие за съхраняване и обработване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията от страна на Организатора.Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Кампанията, като се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Кампанията и да я използва съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство само за целите, посочени в настоящите условия.

7.3. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
7.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите правила, като промените ще бъдат обявени и достъпни за всички потребители на www.aptekamedea.bg/blog/category/novini-medea.html

7.5. Жалби и искания, свързани с Кампанията, се приемат до един месец след края на Кампанията.

7.6. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.08.2019 г.

 

Сподели