Account

Общи условия Кампания "Коледна Томбола" 2020

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА е АКМА КО ЕООД, АЛЕКТО ГРУП ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ИНТЕР ТУРС ООД, МЕДЕЯ ФАРМАКО ЕООД, НАНАКО ЕООД, ПОДИУМ БУТИК ЕООД, СИТИФАРМАКО ЕООД, ФАРМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ФАРМАСТАНДАРТ ЕООД, ЛАКРЕС ЕООД, БЕСТ ДЕЙ ЕООД, СИТИТРАСТ ЕООД, ВИТОТРЕНД ЕООД,със седалище и адрес на управление София 1618, р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД, бул. БЪЛГАРИЯ № 98, офис 7 В, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200776575 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „ България“ № 98, офис 7В.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА: Периодът, в който клиент може да участва в Кампанията, започва на 01.12.2020 г. и ще продължи до 31.12.2020 г. включително.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА: Кампанията се провежда в аптеки „МЕДЕЯ“ на територията на гр. София, гр. Стара Загора, гр. Кюстендил, гр. Плевен и гр. Перник.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА: Право на участие в Кампанията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 01.12.2020г. до 31.12.2020г. включително, направи покупка на стойност 30 или повече лева от аптека на верига „Аптеки Медея“ или от онлайн магазина на Аптеки Медея на www.aptekamedea.bg и изяви желанието си за участие, чрез коректно попълване на регистрационната форма на: www.aptekamedea.bg/tombola

5. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

6. В играта нямат право да участват служители на верига аптеки „МЕДЕЯ“ и техни роднини по права линия и членове на техните семейства. 

7. Лицата,които са попълнили и регистрирали коректно номер продажба на касовата бележка в периода от 01.12.2020г. до 31.12.2020г., участват в томболата с награда „Подаръчен ваучер на стойност 100 лв.“. На 04.01.2021 г., в офиса на Организатора ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши, заявили  желанието си за участие в томболата съгласно т. 4, в периода от 01.12.2020г. до 31.12.2020г. 

8. Печелившите от Кампанията ще бъдат изтегляни на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена от страна на Организатора, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на Аптеки Медея: www.aptekamedea.bg/tombola, както и на страницата на верига „Аптеки Медея“ във Фейсбук: https://www.facebook.com/aptekamedea/. Те ще бъдат уведомени и чрез телефонно обаждане в случай, че са предоставили валиден телефонен номер. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото и второто име на печелившия. Освен името на печелившия участник, се теглят и имената на двама резервни печеливши участника, в случай, че печелившия от томболата не бъде открит или не потърси наградата си в период от седем дни след уведомяване от Организатора.

9. Организаторът предоставя като награда на Печелившия Участник: 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 100 лв. , с който ще може да се пазарува във физическите обекти на аптеки Медея. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ равностойност. С ваучерът НЕ може да се пазарува в онлайн магазинът на аптеки Медея, а единствено във физическите обекти на територията на гр. София, Перник, Плевен, Кюстендил и Стара Загора. Ваучерите са маркирани с уникална номерация със скреч карта и не могат да бъдат ксерокопирани, принтирани и разпространявани по никакъв друг начин, освен от Организатора. С ваучерът може да се пазарува на стойност 100 или повече лева, като разликата се доплаща от Участника. При покупка на стоки на стойност по-малка от 100 лв. ,  разликата в сумата не се възстановява от Организатора. 

10. Печелившите Участници в Кампанията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда на телефонния номер, който са регистрирали за участие на www.aptekamedea.bg/tombola В случай, че представителят на Ортанизатора не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 7 (седем) дни след тегленето, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участник по реда на изтегляне. В случай, че Организаторът не успее да се свърже и с двамата изтеглени резервни печеливши участника или те не потърсят наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Дружеството.

11. Връчването на наградата на печелившия участник се извършва на място в офиса на Организатора.

12. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта и предоставяне на касовата бележка, която печелившия е регистрирал за участие в томболата. 

13. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на www.aptekamedea.bg/tombola, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. 

14. С попълването и подаването на регистрационната форма за участие, Участниците в Кампанията се съгласяват да участват в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъдат изтеглени като Печеливши. 

15. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или направи опит чрез измама да получи награда. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С попълване и изпращане на регистрационната форма всички участници приемат настоящите Общи условия и дават своето съгласие за съхраняване и обработване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията от страна на Организатора, Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Кампанията. Организаторът също се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Кампанията и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите условия.

16. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите правила, като промените ще бъдат обявени и достъпни за всички потребители на www.aptekamedea.bg

18. Всеки участник в Кампанията може да отиде на място във всяка аптека „МЕДЕЯ“, където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с провеждане на Кампанията.

19. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията. 

20. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!