Прод.код 23811 / Тегло 0.20 кг.

Марка
СТАДА | STADA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

Арета 20 mg филмирани таблетки /

Areta 20 mg film-coated tablets

(Лерканидипинов хидрохлорид /Lercanidipine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1.   Какво представлява Арета и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Арета

3.   Как да приемате Арета

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Арета

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Арета и за какво се използва

Арета е селективен блокер на калциевите канали, който се отнася към група лекарства, наречени дихидропиридини. Селективните блокери на калциевите канали понижават кръвното налягане. Те действат чрез отпускане и разширяване на кръвоносните съдове.

Арета се използва за:

- Лечение на леко до умерено високо кръвно налягане (есенциална хипертония).

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Арета

Не приемайте Арета

—  ако сте алергични към лерканидипинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки

на това лекарство (изброени в точка б).

—  ако сте имали алергични реакции към лекарствени продукти, подобни на Арета (например

амлодипин, никардипин, фелодипин, израдипин, нифедипнн или лацидипин)

-     ако сте бременна или кърмите или е възможно да забременеете (вижте точка 2.

кърмене)

-     ако страдате от доказано сърдечни заболявалия:

•     неконтролирана сърдечна недостатъчност

•     нарушен приток на кръв от сърцето

•     нестабилна ангина пекторис (гръдна болка в покой или прогресивно засилваща се болка)

•     ако сте прекарали сърдечен пристъп преди по-малко от един месец

-     ако страдате от тежко чернодробно или бъбречно заболяване

-     ако приемате лекарствени продукти /храни, които може да окажат влияние върху ефекта или

страничните ефекти на Арета, например:

•     противогъбични лекарства (например кетоконазол или итраконазол)

•     макролидни антибиотици (напр. еритромицин или тролеандомицин)

•     противо вируси и лекарствени продукти (например ритонавир, лекарство за лечение на СПИН)

•     циклоспорин (лекарство, което предотвратява отхвърлянето на трансплантат)

•     грейпфрут или сок от грейпфрут

Предупреждения и предпазни мерки

Моля информирайте Вашия лекар ако имате или сте имали някои от следните състояния или заболявалия:

-     синдром на болния синусов възел (сърдечно заболяване, при което сърцето бие много бързо

или много бавно), освен ако не е поставен пейсмейкър

-     нарушена функция на лявата камера (сърдечно заболяване, при което една от камерите на

сърцето не може да се пълни или да изтласква нормално кръвта)

-     исхемична болест на сърцето (при която притокът на кръв към сърцето е недостатъчен)

-     ако имате ангина пекторис (гръдна болка)

-     леки до умерени бъбречни или чернодробни проблеми

Други лекарства и Арета

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не приемайте Арета с лекарства, които инхибират метаболизма и поради това повлияват ефекта и/или страничния ефект на лерканидипин. Вашият лекар трябва да знае какви са тези лекарства. Например:

-     Циклоспорин (лекарство, използвано за предотвратяване отхвърлянето на трансплантант)

-     Кетоконазол или итраконазол (лекарства за лечение на гъбични инфекции)

-     Ритонавир (лекарство за лечение на СПИН)

-     Еритромицин или тролеандомицин (антибиотици)

Някои лекарства, които се метаболизират (активират или променят) от CYP3А4 могат да повлияят върху концентрацията на лерканидипин в кръвта и да засилят действието му. Затова се консултирайте с Вашия лекар преди да приемете който и да е лекарствен продукт.

Този ефект на лерканидипин се засилва от:

-     мидазолам (седативно лекарствено средство)

-     терфенадин, астемизол (антихистамини, използвани за лечение на сенна треска и други

алергични състояния)

-     амиодарон, хинидин (за лечение на неправилен сърдечен ритъм)

-     циметидин (за лечение на стомашна язва), прилаган във високи дози (>

Ефектът на лерканидипин се понижава от:

-     Фенитоин, карбамазепим (лекарства, използвани за лечение на епилепсия)

-     Рифампицин (антибиотик)

-     Бета-блокери (лекарствени продукти за лечение на високо кръвно налягане и сърдечни

заболявалия, например метопролол)

Лерканидипин засилва ефекта на:

-     Дигоксин (използван при сърдечни заболявалия)

-     Симвастатин (лекарствен продукт за понижаване на холестерола)

Арета с храни, напитки и алкохол

Винаги приемайте Арета най-малко 15 минути преди ядене (преди закуска).

Приемът на алкохол може да засили ефектът и нежеланите реакции от употребата на Арета. Поради това не трябва да се употребява алкохол по време на лечението.

Сокът от грейпфрут може да увеличи концентрациите на лерканидипин в кръвта. Вие не трябва да ядете грейпфрут или да пиете сок от грейпфрут, докато приемате Арета.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Не трябва да приемате Арета ако сте бременна. Ако желаете да забременеете или мислите, че може да сте бременнна, трябва да се консултирате с Вашия лекар. Вашето лечение трябва да бъде променено.

Кърмене

Не трябва да приемете Арета, докато кърмите. Лерканидипн преминава в кърмата. Ако се налага да продължите лечението с Арета, трябва да спрете да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Арета може да предизвика замаяност, слабост, умора и сънливост. Ако Ви оказва подобно влияние, не трябва да шофирате или използвате машини.

Арета сьдържа_лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да приемате този продукт.

3.   Как да приемате Арета

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт>. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките Арета или техните половинки трябва да се поглъщат цели с чаша вода, за предпочитане е сутрин поне 15 минути преди закуска. 

Арета 20 mg Филмирани таблетки

Таблетките могат да бъдат разделени на две равни половини.

Съхранявайте останалата половина от таблетката на място, защитено от светлина, например оставяйте половината от таблетката обратно в блистерната опаковка, като я покривате с блистерното фолио и съхранявате блистерната опаковка в картонената кутия. Вземете половината със следващата доза.

Дозиране:

Възрастни:

Препоръчителната доза е 10 mg веднъж дневно. Вашият лекар може да Ви увеличи дозата до 20 mg на ден, ако е необходимо.

Пациенти в старческа възраст

Не се налага коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Пациенти с увредена бъбречна или чернодробна ФУНКЦИЯ

При леко до умерено чернодробно увреждане началната доза обикновено е 10 mg веднъж на ден. Вашият лекар може да увеличава дозата внимателно. Не трябва да приемате Арета ако имате тежко бъбречно или чернодробно увреждане.

Употреба ПРИ деца и юноши:

Поради липса на данни относно безопасността и ефикасността, Арета не се препоръчва при деца под 18 години.

Винаги приемайте Арета точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Арета

Ако сте приели твърде много таблетки, свържете се с Вашия лекар или отидете в най-близката болница. Предозирането може да се изяви като много рязко спадане в кръвното налягане (хипотония), ускорено или забавено сърцебиене, безсъзнание или други сериозни ефекти. Други ефекти, изброени по-долу в точка 4 може да се засилят в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Арета

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, приемете следваща доза както обикновено.

Ако сте спрели приема употребата Арета

Не спирайте лечението с Арета без да се посъветвате първо с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани ефекти са наблюдавани при приема на Арета:

Нечестп:

-     Ускорен пулс (тахикардия)

-     Сърцебиене

-     Периферен едем (натрупване на течности в крайниците, особено в краката)

-     Главоболие

-     Замаяност

-     Обрив (зачервяване на кожата, особено на лицето)

Редки:

-     Ангина пекторис (грудна болка)

-     Някои подобни на Арета лекарства може да предизвикат предсърдна болка (болка в гърдите)

-     Сънливост

-     Гадене

-     Нарушено храносмилане

-     Диария

-     Коремна болка

-     Повръщане

-     Полиурия

-     Кожен обрив

-     Мускулна болка

-     Слабост

-     Умора

Много редкн:

-     Ако имате доказана ангина пекторис, симптомите може да настъпват по-често, да

продължават по-дълго или да бъдат по-тежки

-     Изолирани случаи на сърдечен пристъп (миокарден инфаркт)

-     Припадъци (синкоп)

-     Повишени нива на чернодробните ензими (те обикновено са обратими, когато спре

лечението)

-     Подуване на венците (гингивална хипертрофия)

-     Често уриниране

-     Хипотония (ниско кръвно налягане)

-     Болка в гърдите

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул., Дамян Груев” № 8

1303 София Тел.:+359 2 8903417 уебсайт: www.bda.be

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Арета

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Арета след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Половините на таблетките да се съхраняват на място, защитено от светлина.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Арета

Активното вещество е : лерканидипин

Арета 10 те филмирани таблетки:

Всяка таблетка съдържа 10 mg лерканидипинов хидрохлорид под формата на лерканидипинов хидрохлорид хемихидрат.

Арета 20 mg Филмирани таблетки:

Една таблетка съдържа 20 mg лерканидипинов хидрохлорид под формата на лерканидипинов хидрохлорид хемихидрат.

Другите съставки са:

ЯДРО на таблетката

-     Лактоза монохидрат

-     Прежелатинизирано царевично нишесте

-     Кроскармелоза натрий

-     Хипромелоза

-     Силициев диоксид, колоиден, безводен

-     Магнезиев стеарат

Филмиращо покритие

-     Хипромелоза

-     Макро гол 8000

-     Титаниев диоксид (Е171)

-     Талк

Арета 10 mg филмирани таблетки съдържат също така жълт железен оксид (Е 17^ Арета 20 mg филмирани таблетки съдържат също така червен железен оксид (Е

Как изглежда Арета и какво съдържа опаковката

Арета 10 mg филмирани таблетки

Жълти, кръгли, двойноизпъкнали, филмирани таблетки с делителна черта.

Делителната черга е само за улесняване на счупването, за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози.

Арета 20 те филмирани таблетки

Розови, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта.

Таблетките може да бъдат разделени на две равни половини.

Арета е наличен в опаковки, съдържащи 10,14,28, 30,35, 50,56, 84, 98, 100,126 или 154 таблетки в бели непрозрачни Алуминий/ PVC/PVdC блистерни опаковки.

Притежател на разрешението за употреба

STADA Arzneimittel AG Stadastrafle 2-18 D-61118 Bad Vilbel, Германия Телефон: ++49 6101 603-0 Факс:++49 6101 603-259

Производители

STADA Arzneimittel AG StadastraBe 2-18 D-61118 Bad Vilbel, Германия

STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36,1190 Wien Австрия

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur,

Нидерландия

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade B22 B-1020 Brussels Белгия

Clonmel Healthcare Ltd..

Address: Waterford Road IRL-Clonmel Co Tipperary Ирландия

LAMP SAN PROSPERO S.p.A. Via della Pace, 25/A 41030 San Prospero (Modena) Италия 

PharmaCoDane ApS. Marielundvej 46A DK-2730 Herlev Дания

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите членки на ЕИП по следните имена:

Германия  Lercanidipin-HCL STADA 10 mg filmtabletten

Lercanidipin-HCL STADA 20 mg filmtabletten

Lercastad

Испания   Lercanidipino STADA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Lercanidipino STADA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Ирландия Lercanidipine Clonmel 10 mg film-coated tablets

Lercanidipine Clonmel 20 mg film-coated tablets

Италия      Lercanidipina EG 10 mg compresse rivestite con film

Lercanidipina EG 20 mg compresse rivestite con film

Люксембург   Lercanidipine EG 10 mg filmomhulde tabletten

Lercanidipine EG 20 mg filmomhulde tabletten

Нидерландия Lercanidipine HCL CF 10 mg filmomhulde tabletten

Lercanidipine HCL CF 20 mg filmomhulde tabletten

Португалия    Lercanidipina Ciclum

Lercanidipin^ STADA - HEMOFARM 10 mg comprimate filmate Lercanidipina STADA - HEMOFARM 20 mg comprimate filmate

Дата на последно преразглеждане на листовката 04/2015

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!