Account

АЛЕКСАН ФЛ.50МГ/МЛ 20МЛ Х 1 ЕБЕВЕ

Прод.код 49252 / Тегло 0.20 кг.

Производител
ЕБЕВЕ-ГЕРМАНИЯ
Марка
ЕБЕВЕ ФАРМА | EBEWE PHARMA
Оценка на продукта
Запази в любими Запази в любими

Този продукт не може да бъде закупен онлайн! *

* Българското законодателство НЕ разрешава онлайн продажба на лекарства с лекарско предписание! Благодарим за разбирането, заповядайте на място за проверка на наличност в удобна за Вас аптека Медея!

АЛЕКСАН ФЛ.50МГ/МЛ 20МЛ Х 1 ЕБЕВЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Alexan® sol. inj. 50 mg/ml - 10 ml, - 20ml, 40 ml. 
Алексан инжекционен разтвор 50 mg/ml - 10 ml, - 20ml, 40 ml.
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
1 ml съдържа 50 mg Cytarabine

За помощните вещества виж раздел 6.1.
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 
Инжекционен разтвор. Чист и безцветен разтвор.
4. КЛИНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
4.1. Терапевтични показания
Cytarabine може да се използва самостоятелно или в комбинация с други химиотерапевтици при възрастни и деца, при:
• остра миелоидна левкемия (AML);
• остра лимфобластна левкемия (ALL);
• хронична миелоидна левкемия (CML);
• неходжкинови лимфоми със средна и висока злокачественост (като лимфобластен неходжкинов лимфом и Burkitt-тип неходжкинов лимфом);
• профилактика и.лечение на левкозни инфилтрати в централната нервна система. Cytarabine може да се прилага интратекално в комбинация с Methotrexate и кортикостероиди.
4.2. Дозировка и начин на приложение
Cytarabine трябва да се прилага само в специализирани клиники от лекари-специалисти в химиотерапията на злокачествени заболявания.
Приложен орално, Cytarabine е неактивен. Дозата и начина на приложение зависят от схемата на лечение.

Преди началото на химиотерапията, лекарят трябва да се възможните нежелани реакции, предпазните мерки при противопоказания. 

Cytarabine се прилага самостоятелно или в комбинация с други цитотоксични лекарствени продукти, или в някой случаи с кортикостероиди.
Възможно е да се дадат само общи препоръки, тъй като при лечение на левкемия се използва комбинация от цитотоксични лекарствени продукти (2-5). Да се направи справка със съответната литература по отношение на различните терапевтични схеми.
Alexan може се прилага както венозно (посредством инфузия или инжекция), така и подкожно. За приготвяне на инфузионен разтвор, Alexan може да се прибави към 0,9% разтвор на натриев хлорид или 5%-ен разтвор на глюкоза.
Бързата интравенозна инфузия на Cytarabine се понася по-добре в сравнение с продължителна инфузия на същата доза. Това е свързано с бързата инактивация на лекарствения продукт и като резултат от бързото приложение, недостатъчното излагане на нормални и неопластични клетки на значителни количества от продукта.

Дозиране
Индукция на ремисия
Конвенционалните дози за индукция на ремисия са от 100 до 200 mg Cytarabine/m2 телесна повърхност дневно, приложени в повечето случаи като непрекъсната венозна инфузия или инфузия на бърза капка за период от 5 до 10 дни.
Продължителността на лечението зависи от клиничните и морфологичните резултати (костен мозък). Пациентът може да бъде лекуван или в продължение на 7 дни, с последващ интервал от 7-9 дни без лечение до настъпване на ремисия в костния мозък, след което лечебните цикли (често ограничени) могат да продължат до появата на ремисия или токсичност, или лечението може да бъде продължено до настъпване на хипоплазия на костния мозък, което трябва да се счита за ниво на поносимост.
Преди повтаряне на лечебните цикли (често пъти ограничени), трябва да се осигури интервал най-малко от 14 дни без лечение или още по-добре, време до възстановяване на костния мозък.

Поддържане на ремисия

Дозите за поддържане на ремисия обикновено са от 70 до 200 mg Cytarabine/m2 телесна повърхност дневно, като струйна венозна инжекция или подкожна инжекция веднъж дневно в продължение на 5 дни с интервал от 4 седмици, или веднъж седмично.

Терапия на неходжкинови лимфоми 

Терапия при възрастни
При лечение на неходжкинови лимфоми се използват подходящи полихимиотерапевтични програми, например режима PROMACE-CYTABOM. Дозата Cytarabine е 300 mg/m2 телесна повърхност на 8-я ден от съответния терапевтичен цикъл.

Терапия пра деца

Употребата на Cytarabine, при лечение на неходжкинови лимфоми при деца, зависи от стадия на заболяването и хистологичния тип. Cytarabine се прилага в различни лечебни, протоколи, съответно в различни дози. Следващите по-долу протоколи и дози са подбор от комбинирани терапии, които се считат за ефективни според настоящите научни данни. Подробности могат да се намерят в съответната медицинска литература.
150 mg Cytarabine/m2 телесна повърхност като едночасова венозна инфузия през 12 часа в дните 4 и 5 от терапевтичния сегмент, наименуван "част А" или "част АА" в протокола (общо 4 интравенозни инфузии); в комбинация с други цитотоксични лекарствени продукти (BFM протоколи за В-клетъчни лимфони в стадий II и Ш или стадий IV).

75 mg Cytarabine/m2 телесна повърхност в дните 31 до 34, 38 до 41, 45 до 48 и 52 до 55 от въвеждащата терапия; в комбинация с други цитотоксични лекарствени продукти (ВЕМ протоколи за не-В-клетъчни лимфони в стадий I и П).
Терапия с високи дози
Терапия с високи дози се провежда обикновено с 1 до 3 g С^агаЬте/т2 телесна повърхност като венозна инфузия с продължителност 1 до 3 часа на интервали от 12 часа, в продължение на 4 до 6 дни.
Лечение на левкозни инфилтрати в централната нервна система Интратекален начин на приложение
Обичайната доза варира от 5 до 75 т% Су1агаЬте/т2 телесна повърхност.
Дозата и дозовите интервали варират според съответната схема. Най-често се използва доза от 30 п^ Су1агаЬте/т2 телесна повърхност веднъж на всеки 4 дни, докато цереброспиналната течност не съдържа повече повишен брой злокачествени клетки.
При необходимост от разреждане на разтвора, при интратекално приложение трябва да се използва 0,9% разтвор на натриев хлорид без наличие на консерванти в него.
4.3. Противопоказания
Cytarabine не трябва да прилага при пациенти, лекувани с лекарств който може да индуцира потискане на костно-мозъчната функция, преценка на лекаря, лечението с  Cytarabine не е жизненоважно.

Свръхчувствителност към Cytarabine или някоя от съставките на лекарствения продукт.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Alexan® трябва да се прилага само от лекари-специалисти, с опит в химиотерапията на злокачествени заболявания.
Alexan® е цитотоксичен лекарствен продукт. Пациентите, лекувани с Alexan®, трябва да бъдат под лекарски контрол.
Бързите интравенозни дози Cytarabine се понасят по-добре от гастро-интестиналния тракт, в сравнение с бавната интравенозна инфузия.
При пациенти с чернодробни заболявания, лекарственият продукт трябва да се прилага с повишено внимание и в ниски дози поради разпадането му предимно в черния дроб.
Cytarabine не трябва да се прилага при пациенти с остри и/или сериозни инфекции.
По време на и най-малко шест месеца след лечението с А1ехап® трябва да се предприемат строги контрацептивни мерки както при мъжете, така и при жените.
Не са наблюдавани нежелани реакции по отношение на излагане по време на работа с продукта. Възможно е незначително възпаление на очите. Повторен или продължителен контакт на продукта с кожата може да причини възпаление. При контакт с кожата, участъкът трябва да се изплакне с обилно количество вода и сапун.

При пациенти с остра левкемия, лечението с Alexan® неизбежно завършва с по-малка или по-сериозна, но временна, костно-мозъчна депресия. Необходимо е проследяване на броя на тромбоцитите и гранулоцитите, с цел определяне на поддържащо лечение, ако такова е необходимо. Резултатът от лечението се определя чрез измерване на броя на левкемичните бластни клетки в кръвта и костния мозък.
Необходимо е редовно провеждане на бъбречни и чернодробни тестове.
Cytarabine може да доведе до повишаване на пикочната киселина в кръвта като резултат от разрушаване на неопластични клетки. Препоръчва се редовно мониториране на нивата на пикочна киселина в кръвта. При пациенти с голям брой бластни клетки или големи туморни маси (неходжкинови лимфоми), се препоръчва профилактика на хиперурикемията. За овладяване на хиперурикемията * трябва да се предприемат съответни поддържащи и фармакологични терапевтични мерки.

В допълнение към очакваната хематологична токсичност, са описани също така случаи на сериозни или животозастращаващи нежелани реакции върху ЦНС, гастроинтестиналния тракт и белите дробове.
Особено внимание се изисква към пациенти с гастроинтестинални язви или пациенти претърпели оперативна намеса, при появата на индикации за кръвоизлив. Ако е необходимо, трябва да се приложи трансфузия на тромбоцити.
При прилагане на високи дози Cytarabine, токсичността на продукта може да бъде много по-висока, в сравнение с токсичността му при използване на нормални дози и може да включва церебеларна и церебрална токсичност, конюнктивит (пациентът трябва да използва стероидни капки за очи по време на терапията), корнеален кератит, екзантема, хипербилирубинемия, чернодробни нарушения, гастроинтестинална перфорация, панкреатит, белодробен едем, перикардит и тампонада.
4.5. Лекарствени и други взаимодействия
Комбиниране на Alexan® с други онколитици, миелосупресивни лекарствени продукти или лъчелечение, може в някой случаи да намали имуносупресивното действие на тези лекарствени продукти. Възможно е приспособяване на дозата. Cytarabine често се прилага в комбинация с други лекарствени продукти.
При комбиниране на дигоксин с химиотерапевтици (включително Cytarabine) е възможно да настъпи намаляване на абсорбцията на дигоксин, което най-вероятно зависи от временното увреждане на лигавицата. Препоръчва се проследяване на плазмените нива на дигоксин.
При in vitro проучване е установено, че Cytarabine неутрализира въздействието на Gentamicin срещу Klebsiella pneumoniae.
Alexan® не трябва да се прилага с Methotrexate и 5-Fluorouracil.
Комбинирането на Fluorocytosine с Cytarabine може да доведе до намаляване на ефикасността на Fluorocytosine.
4.6. Бременност и кърмене
Cytarabine може да се прилага по време на бременност само при стриктни показания и в случай, че евентуалните благоприятни ефекти превишават потенциалния риск от лечението. При използване на лекарствения продукт по време на бременност трябва да се прецени потенциалния риск спрямо" плода. Проучвания при животни са показали, че Cytarabine притежава тератогенен и ембриотоксичен ефект (виж'раздел 5.3.).
По време на и най-малко шест месеца след лечението с Cytarabine, трябва да,се_ взимат строги контрацептивни мерки както при мъжете, така и при жен

Кърмене
Не е установено дали Су1агаЬте преминава в майчиното мляко. Подобно да други лекарствени продукти, които се отделят с майчиното мляко, Сут.агаЪте може да причини сериозни нежелани реакции у кърмачето. Кърменето трябва да се преустанови по време на лечението с А1ехап®.
4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Суг.агаЬте не оказва въздействие върху психомоторната работа. Въпреки това, при пациенти, подложени на химиотерапия, се наблюдава намалена способност за шофиране и работа с машини. Препоръчва се пациентите да избягват този тип дейности.
При пациенти, при които са наблюдавани повръщане, виене на свят и очни смущения не се препоръчва да шофират и работят с машини.
4.8. Нежелани лекарствени реакции
Нежеланите лекарствени реакции на Сут.агаЬЛпе са дозозависими. Най-често се наблюдават гастроинтестинални смущения и миелосупресия.

Кръв и лимфна система
Често: анемия, мегалобластоза, левкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, кървене.
Нечесто: сепсис, имуносупресия.

Смушения от страна на имунната система
Много често: цитарабинов синдром (Ага-С) - наблюдава се втрисане, миалгия, болка в костите, понякога болка в гърдите, екзантема, конюнктивит и гадене. Тези симптоми обикновено възникват 6 до 12 часа след началото на терапията. За профилактика и лечение могат да се използват кортикостероиди. Миелосупресията може да бъде тежка и продължителна.
Нечесто: алергичен едем, анафилаксия. Докладвано е за един случай на анафилаксия непосредствено след интравенозно приложение на СутдгаЬте, който е завършил с кардиопулмонарен арест и прием в реанимация.

Нервна система
Смущения от страна на централната нервна система се наблюдават при интратекално приложение на Cytarabine; при интартекално приложение на високи дози Cytarabine; при комбинирано приложение на Cytarabine с лъчелечение или интратекално приложение на Methotrexate; при интрате
приложение на лекарствения продукт приложение на дози над 30 mg/m2.през кратки интервали,
Често: при прилагане на високи дози се наблюдава церебеларна или церебрална токсичност с намаление на съзнанието, смущения в говора, нистагьм, гърчове, главоболие, виене на свят, неврит.
Нечесто: параплегия при интратекално приложение.
Много рядко: при интратекално приложение на Су1агаЬте са описани отделни случаи на некротизираща левкоенцефалопатия, параплегия и квадриплегия.

Очни смушения
Често: обратим хеморагичен конюнктивит (фотофобия, парене, оптични смущения, интензивно сълзене), кератит. При хеморагичен конюнктивит се препоръчва, като профилактична мярка, използване на локални кортикостер оиди.
Много рядко: описан е случай на ослепяване след интратекално приложение на Су1агаЬте.

Сьрдечно-съдова система
Нечесто: перикардит, болка в гърдите.
Много рядко: аритмия. Описан е случай на кардиомиопатия след терапия с Су1агаЪте.

Дихателни, торакални и меднастинални смушения
Нечесто: пневмония, диспнея, възпаление на гърлото, интерстициална пневмония, синдром на внезапна респираторна недостатъчност, прогресиращ в белодробен едем.

Гастроинтестинални смущения
При инфузионно приложение на Су1агаЬте, нежеланите лекарствени реакции върху гастроинтестиналния тракт се редуцират.
Често: мукозит, стоматит, анорексия, дисфагия, стомашни болки, гадене, повръщане, диария, орално/анално възпаление или язви.
Нечесто: езофагит, езофагиална улцерация, пневматозис, интестинални цисти, некротиращ колит, гастроинтестинална перфорация, гадене, повръщане след интратекално приложение.

Хепато-билиарни смушения
Често: чернодробни нарушения с увеличение на ензимните стойности^^^^^-Нечесто: жълтеница.

Увреждания на кожата и подкожната тъкан
Често: еритема, булозис, уртикария, васкулит, алопеция, които са обратими.
Нечесто: лентиго, целулит на мястото на инжектиране, кожни язви, пруритус, пареща болка по дланите на ръцете и стъпалата.
Много рядко: неутрофилен екринен хидраденит.

Смущения от страна на скелетно-мускулната система, съединителната тъкан и костите
Нечесто: миалгия, артралгия.
Много рядко: описана е рабдомиолиза.

Бъбречни и уринарни смущения
Нечесто се наблюдават бъбречни смущения и задържане на урина.

Обши смушения и смущения на мястото на приложение
Често: втрисане, тромбофлебит на мястото на приложение, хиперурикемия.
Нечесто: втрисане след интратекално приложение.
4.9. Предозиране
В случай на предозиране, терапията трябва незабавно да се прекрати и да се проведе лечение на последващата костно-мозъчна депресия, включително цялостно кръвопреливане или преливане на тромбоцити, и антибиотично лечение.
В случай на предозиране при интратекално приложение, незабавно трябва да се започне подмяна на цереброспиналната течност с изотоничен физиологичен разтвор.
Cytarabine може да се отстрани чрез хемодиализа. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
5.0. Терапевтична класификация Антиметаболит (аналог на пиримидин). 
АТС code: L01B С 01
5.1. Фармакодинамичи свойства
Активната съставка на А1ехап е Сз^агаЬше, който е антиметаболит от групата на пиримидиновите антагонисти. Су1агаЬше е клетъчно специфичен антинеопластичен агент, въздействаващ на клетките по време на 8-фазата на клетъчното деление. В клетките Су1агаЬше се превръща в активния метаболит цитарабин-5' трифосфат (ага-СТР). Все още не е изяснен точният механизъм на действие, но е доказано, че ага-СТР преди всичко потиска ДНК-полимеразата. Инкорпорирането на Су1агаЬте в ДНК и РНК също допринася за цитарабиновата цитотоксичност. С^агаЬте е цитотоксичен в култура към голям брой пролифериращи клетки от бозайници.
5.2. Фармакокинетични свойства
Абсорбг^ия
Приложен орално, Су1агаЬте е неефективен поради бързия му метаболизъм. По-малко от 20% от приложената орално доза се абсорбира в гастроинтестиналния тракт.
При непрекъснато интравенозно приложение се достигат постоянни плазмени нива.
При подкожно или интрамускулно приложение на Су1агаЬте, пиковите плазмени нива се достигат приближително от 20 до 60 минути след приложението, които обаче плазмени нива са значително по-ниски от тези при интравенозно приложение.
При прилагане на идентични дози, серумните плазмени нива на Су1агаЬте варират значително при различните пациенти. Някой проучвания сочат, че тази вариативност може да се свърже с клиничния отговор: високите серумни нива гарантират най-добрата възможност за хематологични ремисии.
Разпределение
СутжаЬше притежава разпределителен обем от 0,7 Ук%. За профилактика и лечение на левкозни инфилтрати в централната нервна система, Су1агаЬте трябва да се прилага ингратекално поради факта, че при интравенозно приложение ограничено количество от продукта преминава през кръвно-мозъчната бариера. Интратекалното приложение на С^агаЬше завършва с изключително ниски плазмени нива.
Метаболизъм
Cytarabine се фосфорилира от дезоксицитидинкиназа и други нуклеотидази до активната си форма cytarabine-5' triphosphate в левкемичните бластни клетки и здравите костномозъчни клетки. Метаболизмът на Cytarabine посредством цитидиндеаминаза до неактивното съединение урациларш (l-beta-D-arabinomranosyluracil) се осъществява основно в черния малка степен в други органи и кръвта.

Приема се, че балансът между киназните и деаминазните нива може да формира важен фактор в определянето на това дали клетката е чувствителна или резистентна към Cytarabine.
Свързване с протеини
Свързването с плазмените протеини е ниско (13.3%), с концентрации от 0.005-1 mg/1.
Екскреция
При бърза интравенозна инфузия се наблюдава бифазно елиминиране от кръвта, с първоначален полуживот около 10 минути, последван от втора фаза на по-бавно елиминиране с полуживот 1-3 часа.
През първите 24 часа, приблизитетелно 80% от приложения Cytarabine се открива в урината, като 90% от него е под форма на неактивен метаболит и 10% като непроменен Cytarabine.
Поради минималната дезаминазна активност в цереброспиналната течност, Cytarabine има полуживот в ЦНС 3-3,5 часа.
5.3. Предклинични данни за безопасност
Изследвания при бременни бозайници по време на органогенезиса показват, че Cytarabine е генотоксичен (in vivo и in vitro), както също ембриотоксичен и тератогенен.
Докладвано е също, че Cytarabine причинява увреждания на развиващия се мозък при новородени бозайници (период еквивалентен на третото тримесечие при хора), както също повишава честотата на абнормалната сперматоза при мишки (in vivo).
Cytarabine е канцерогенен при животни.
Трябва да се вземе под внимание възможността от поява на подобни нежелани реакции при хора при определяне перспективите на пациента.
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
6.1. Списък на помощните вещества
Sodium lactate 
Lactic acid 
Water for injections
6.2. Несъвместимости
Cytarabine е несъвместим c Heparin, Insulin, Methotrexate, Nafcillin, Oxacillin, Benzylpenicillin и Memylprednisolone sodium succ
Cmp. 10 om 12
А]ехап 50 т^/тсй
6.3. Срок на годност
3 години.
Доказана е химическа и физическа стабилност след разреждане с 0,9% разтвор на натриев хлорид и 5%-ен разтвор на глюкоза в продължение на 4 дни при темпаратура 2-8°С и за 24 часа при температура по-ниска от 25°С.
В случай, че разреждането не е извършено при валидирани асептични условия, съхранението на продукта трябва да бъде ограничено до 24 часа при 2-8°С или максимум до 12 часа при температура по-ниска от 25°С.
6.4. Специални условия на съхранение
Да се съхранява в оригинална опаковка. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
6.5. Данни за опаковката
500 т^Юпй (кутия с 1, 5, 10 флакона) 10.00 т^20 т1 (кутия с 1, 5, 10 флакона) 2000 гп^АЮлл (кутия с 1, 5, 10 флакона)
6.6. Инструкции при употреба
При приготвяна на инфузионен разтвор, А1ехап® трябва да се разреди с 0,9% разтвор на натриев хлорид или 5%-ен разтвор на глюкоза.
Съвместимостта на А1ехап® с 0,9% разтвор на натриев хлорид и 5%-ен разтвор на глюкоза е проучвана при концентрации от 0,2-3,2 т^гп! с РУС инфузия, РЕ инфузионни флакони и перфузионни помпи.
При интратекално приложение трябва да се използва за разреждане 0,9% разтвор на натриев хлорид без консерванти.
При контакт на Cytarabine с кожата, засегнатият участък трябва да се измие с обилно количество вода и сапун. При контакт на С^агаЬте с очите, следва изключително внимателно изплакване с обилно количество вода и незабавно да се потърси консултация с лекар-специалист.
Бременни не трябва да боравят с Cytarabine.
Всички материали, използвани за прилагане на лекарствения продукт или за почистване, включително ръкавици, трябва да бъдат унищожени в съгласие с правилата за работа със цитотоксични лекарствени продукти.
При разливане или изтичане на разтвор върху работни плотове, пов трябва да бъде третирана с 5% разтвор на натриев хипохлорид.
Да се съблюдават указанията за работа с цитотоксични лекарствени продукти!
7. ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach Austria

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Електронен магазин Аптеки Медея


1. ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на Аптеки Медея наричани по-долу за краткост „Доставчик”, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние през електронен магазин Медея http://aptekamedea.bg


2. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт aptekamedea.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Клиент/Потребител – всяко физическо лице, навършило 16 години и се е съгласило с настоящите Общи усливоя, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

2.3. Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница– домейна aptekamedea.bg собственост на Доставчика

2.4.  Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин Медея.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Купувача и Доставчика през Електронен магазин Медея, който се предоставя на Клиента срещу заплащане.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Електронен магазин Медея,  марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

2.9. Електронен магазин Медея -способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.

 

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: НАНАКО ЕООД

ЕИК: 202233642

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ №98 офис 7 В

Номер и дата на удостоверение за администратор на лични данни: 402449 от 17.02.2016г.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202233642

Адрес на обекта Медея Опълченска: гр. София, ул. Опълченска, бл 41А
Телефон за контакт:  +359 886 77 22 77
e-mail: opalchenska@aptekamedea.bg

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В

Номер и дата на издадено разрешение за аптеката: АП-610-3/28.06.2019г.

Ръководител на аптеката: Силвия Николаева Семова

 

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

4.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

4.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: bda@bda.bg Уеб сайт: www.bda.bg

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предложението за сключване на договор се съдържа на Интернет  страницата aptekamedea.bg и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница.

5.2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.3. Доставчикът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона.

5.4.  Доставчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.5. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването  на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и Доставчика, са настоящите общи условия и Общи условия за ползване на сайт Медея.

5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт;

5.8. Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. Доставчикът уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

 

6. ДОСТАВКА
6.1. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Медея Логистик ЕООД, Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката. При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.

6.2.По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е в сила законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

6.3.Използването на услугите на Електронен магазин Медея може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

6.4.Доставчикът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цените за доставка са подробно описани ТУК.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.Права и задължения на Клиента:

7.1.1. Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин Медея при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

7.1.2. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.

7.1.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му;

7.1.4. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена при потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи за доставката

 

7.2.Права и задължения на Доставчика

7.2.1.Доставчикът има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • да изпраща на Клиента, при съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

7.2.2. Доставчикът се задължава:

 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

8.1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се обади по телефона или да изпрати мейл  преди Стоките да бъдат подготвени за доствака

8.2.Отказ от поръчка заплатена по банков път:
• в случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 14 дни;
• в случай, че плащането е направено с превод по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

 

9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние и да върне предоставената му Стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

9.2. Отказът на Клиента от сключения договор за продажба на Стоки от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

а/  Клиентът следва предварително писмено да информира Доставчика, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: orders@aptekamedea.bg Правото на отказ може да бъде упражнено от Клиента и чрез попълване, подписване и изпращане на адрес support@aptekamedea.bg на следния попълнен образец на формуляр съгласно Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

б/Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.
в/ В същия срок Клиентът следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.

г/ Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на  Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от Доставчика, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика

9.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от Клиента сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика)  не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

9.4.В случаите, когато Клиентът не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Доставчикът има право да задържи връщането на заплатените суми на Клиента докато неполучи обратно Стоките.

9.5.Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

 

10. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

10.4. Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.5. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана от Електронен магазин Медея. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Акаунта му. 10.6.Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронен магазин Медея , могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието в интернет сайта включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са изключителна собственост на Доставчика.

11.2. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

11.3. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Доставчика върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство или такова извън контрола на страните. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12.3. Доставчикът не носи отговорност при невярна информация посочена от производителя за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

12.4. В случай на препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

13. Политика за защита на личните данни

13.1. Събиране на лични данни

13.1.1. При поръчка за сключване на договор от разстояние Клиентът  предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Доставчика за целите на договора за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи Условия.

13.1.2. При поръчка Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договора. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора.

13.2.1.Видове лични данни събирани от Доставчика:

а/При регистрация на акаунт в сайта и при закупуване на продукт - име, адрес, телефонен номер, email, начин на комуникация, информация за банкова карта и др.

б/При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

13.2.Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки и с цел предоставяне по-качествени и по-разнообразни продукти.

Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.  Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика по договора, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

13.3. Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на договора за продажба данни на Клиента на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на Стока, или събиране на вземания, дължими за доставените Стоки, както и за  изпълнение на законови задължения.

13.4. Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и мерки за установяванеидентичносттанаклиента. Мерките включват, но не се ограничават до: парола на админ панел, парола на база данни, ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

13.5. Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.

Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на support@aptekamedea.bg .

 

13.6. Бисквитки

Бисквитките/Cookies/ са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузър или твърд диск на Клиента при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Доставчика да подобрява сайта, така че да съдържа максимално полезна за Клиента информация.

 

13.7. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива (ЕС) 2015/2366 наЕвропейскияпарламент и на Съветаот 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар и Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г.за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация и действащото законодателство.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.).

 

14. ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.08.2017 и са задължителни за всички Клиенти на Електронен магазин Медея. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електронния магазин.

14.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.

14.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.

14.4.  При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува на Интернет страницата си aptekamedea.bg. Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи Условия се прилага действащото българското законодателство.

Настоящите Общи условия въвеждат изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни, Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и действащото законодателство.

Защита на личните данни

Конфиденциалност

НАНАКО ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

НАНАКО ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

НАНАКО ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласява с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до НАНАКО ЕООД на адрес: гр. София 1618, район р-н Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД, бул.БЪЛГАРИЯ No 98 офис 7 В или на e-mail:  administration@aptekamedea.bg

Експресна поръчка се изпълнява в рамките на 3 часа, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Важи само за град София.

Разбрах

На линия сме, пишете ни!